תקציר:

המחקר בוחן את ההבדלים בהישגים בבחינות הבגרות בין תלמידים מזרמי חינוך שונים ומרקע חברתי-כלכלי מגוון, ואת התפתחותם במהלך שנות הלימודים 1992/93 עד 2004/05. הפערים בהישגים הבסיסיים בבחינות הבגרות לרעת תלמידים מרקע חברתי-כלכלי חלש בהשוואה לתלמידים מרקע חזק הצטמצמו במהלך התקופה, בד בבד עם התרחבות חלק מהפערים בהישגים המעידים על מצוינות. העלייה במשקלם של זרמי החינוך החרדי והערבי מיתנה את קצב העלייה בהישגים לאורך זמן; כנגד זאת, שיפור בתכונות החברתיות-כלכליות של התלמידים בתוך זרמי החינוך תמך בעליית ההישגים. בסך הכול נרשם שיפור לא מבוטל בהישגים בבחינות הבגרות (ללא תיקון בגין דרגת הקושי שלהן).

למחקר המלא בנושא: ההרכב החברתי-כלכלי של התלמידים והשפעתו על הישיגיהם בבחינות הבגרות כקובץ PDF