תקציר:

בשנים 1990 עד 1994 הגיעו כ-610 אלף עולים, כאשר רובם באו מברה"מ לשעבר. בחומש הראשון של שנות התשעים נרשם שיא במידת אי השוויון בהתחלקות ההכנסות של שכירים בתקופה 1967 עד 1994. זאת תוך ירידה ריאלית בהכנסה של העשירונים התחתונים. במקביל, התרחב אי השוויון גם בין העובדים לבין בעלי ההון. העבודה בדקה את תרומת גל העלייה להתרחבות אי השוויון בהתחלקות ההכנסות. מן העבודה עולה כי התרחבות אי השוויון בהתחלקות ההכנסות מוסברת בעיקר על ידי השפעת גל העלייה. הערוץ העיקרי דרכו פעל גל העלייה להרחבת הפערים בהכנסות הוא עליית שיעור האבטלה שגרמה לכרסום כח המיקוח היחסי של העובדים המצויים בעשירונים התחתונים. השחיקה בכח המיקוח של העובדים הבלתי מיומנים נגרמה גם מכך שהעולים פונים בטווח הקצר לעבודות בלתי מיומנות ולוחצים כלפי מטה על השכר היחסי של עובדים בלתי מיומנים. הפרדת האוכלוסייה לעולים ולוותיקים מראה כי העולים תורמים באופן משמעותי להתרחבות אי השוויון בהתחלקות ההכנסות במחצית הראשונה של שנות התשעים. לא נמצא במסגרת העבודה הסבר לגידול החד שהיה באי השוויון בשנת 1994.

 

למחקר המלא בנושא: גל העלייה ואי-השיוויון בהתחלקות ההכנסות כקובץ PDF