תקציר

 
שוקי ריביות הסמן הם נדבך חשוב ומרכזי בשוקי ההון בעולם, ובעזרתם ניתן להגדיל את אפשרויות המימון למגזר העסקי ולהקטין את חשיפתו לסיכונים הנובעים משינויים בלתי צפויים בריבית. שוק התלבור, המהווה פלטפורמה לקביעת ריביות סמן לריבית הנומינלית הקצרה בישראל, התפתח רבות בעשור האחרון – אולם רק בתחום הפעילות בחוזים העתידיים על הריבית; זו התגברה מאוד, אף יותר מאשר הפעילות הענפה בנגזרי מט"ח. על רקע המניפולציות הרבות שהתגלו בעולם על ריביות הסמן – ריביות הליבור – מעניין לבחון את שוקי הריביות בישראל ומאפייניהם. על כן, שאלת המחקר הנדונה בעבודה זו עניינה במבנה שווקים והמטרה היא לקבוע איזה שוק, מבין שני שוקי הריבית העיקריים בישראל – שוק התלבור ושוק המק"ם –  הוא הפלטפורמה המועדפת לקביעת ריבית הסמן. המאמר בוחן בנוסף את שוק התלבור בישראל תוך השוואה לשוק הליבור – שוק ריביות הסמן של המשקים הגדולים בעולם; כן דן המאמר במאפיינים הבסיסיים החשובים לתפקודו היעיל של שוק ריביות סמן ומתאר את היתרונות הרבים בהמשך פיתוחו של שוק זה.