תקציר

התיאוריה הניאו-קיינסיאנית למשק פתוח, כפי שמוצגת אצל Clarida et al. (2002), גורסת שבמשק פתוח הריבית הטבעית מורכבת מרכיב מקומי (הגידול הצפוי בפריון הכולל) ומרכיב גלובלי (הגידול הצפוי בצמיחה העולמית). אנו אומדים כלל טיילור מורחב לישראל ומוצאים שאכן שני הרכיבים שלעיל מכילים אינפורמציה חשובה ביחס לריבית המוניטרית. במיוחד, חלק משמעותי מהירידה החדה שחלה בריבית המוניטרית בשנים 2008-2009 מוסבר בגורם הגלובלי – ירידה ניכרת של קצב הצמיחה העולמי. ביחס ליתר המשתנים היותר מסורתיים המופיעים בכלל הנאמד נמצאה תגובה חזקה של הריבית המוניטרית לפער האינפלציה, לפער התוצר ולפער שער החליפין הריאלי.​

למאמר המלא בנושא: אמידת הריבית הטבעית למשק פתוח: יישום לישראל (באנגלית) כקובץ PDF​

​​​​