תקציר

העבודה מציעה גישה חדשה לזיהוי ערוץ מאזן החברות, האומדת באופן ישיר את ההשפעה של המדיניות המוניטרית על היצע האשראי באמצעות השפעתה על השווי העצמי (net worth) של חברות. האמידה בגישה זו מורכבת משני שלבים. בשלב הראשון נאמדת השפעת ההפתעות בריבית המוניטרית על שווי השוק של חברות ציבוריות על פי מדגם של כ-200 חברות ציבוריות שנסחרו בבורסה הישראלית בשנים 2007–2010. השינוי הנאמד בשווי השוק של החברה כתוצאה מהפתעות הריבית הוא קירוב לשינויים בשווי העצמי שלה. בשלב השני נאמדת ההשפעה של השינוי הנאמד בשווי השוק של חברה על השינוי בכמות האשראי שהיא מקבלת. ממצאי השלב הראשון מלמדים כי הפחתה לא צפויה של הריבית ב-25 נקודות בסיס מביאה לעלייה ממוצעת של כ-1.25 אחוזים בשווי השוק, אולם תגובת החברות מאופיינת בהטרוגניות רבה. ממצאי השלב השני מראים השפעה חיובית של השינוי הנאמד בשווי השוק על כמות האשראי בחברות מוגבלות פיננסית. נמצא שעלייה של 1 אחוז בשווי השוק הנאמד גורמת עלייה של כ-0.5–0.9 אחוז בסך האשראי. ההשפעה של השינוי הנאמד בשווי השוק פועלת בעיקר על האשראי ארוך הטווח ובקרב חברות בענף התעשייה, והיא מתחזקת עם החמרת הקריטריון לזיהוי מוגבלות פיננסית. שילוב תוצאות שני השלבים מוביל להערכה כי הפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס גורמת עלייה ממוצעת של כ-0.6–1.2 נקודת אחוז בכמות האשראי בחברות מוגבלות – וזאת מעבר להשפעת הריבית על כלל החברות. הממצאים תומכים בקיומו של ערוץ מאזן בישראל, ולפיכך אני מעריך כי הפחתת הריבית החדה בישראל בשנים 2008–2009 (3.75 נקודות אחוז) הביאה לעלייה משמעותית של סך האשראי לחברות מוגבלות דרך ערוץ זה. ממצאי המחקר, המתייחסים לחברות ציבוריות בלבד, הם ככל הנראה חסם תחתון להשפעת ערוץ המאזן.

למאמר מלא בנושא: אמידת ההשפעה של המדיניות המוניטרית על היצע האשראי באמצעות גישה חדשה לזיהוי ערוץ מאזן החברות כקובץ PDF​​​