תקציר:

מדד המחירים לצרכן משקף את השינוי במחיר סל צריכה ממוצע של משקי הבית, אולם קיימת שונות גדולה בהרכב הסלים של משקי בית שונים, ולכן ניתן לצפות לשונות באינפלציה אותה הם חווים. הנייר הנוכחי מציג חישוב של שיעור אינפלציה אישי לכל משק בית על פי מבנה ההוצאות שלו והשינוי במחירי המוצרים כפי שהם נמדדים במדד המחירים לצרכן. בשונה ממחקרים רבים אחרים, לכל משק בית מותאם השינוי בהוצאות על דיור (שכר דירה) על פי האיזור בו הוא מתגורר. נמצא כי קיימת שונות גדולה בקצב השינוי של מחיר סל הצריכה של משקי בית שונים, אולם לא קיימת התמדה משמעותית על פני זמן באינפלציה היחסית של קבוצות אוכלוסיה שונות. נמצא כי בשנים 2008-2010, היה שיעור עליית המחירים גבוה יותר עבור משקי בית בחמישון התחתון עד האמצעי, משקי בית בקבוצת הגיל שמעל 65 ומשקי בית של יחידים. בשל העלייה המהירה בשכר הדירה בשנים אלו היה שיעור עליית המחירים גבוה יותר למשקי בית המתגוררים בתל אביב, גוש דן או המרכז. במשך התקופה הנבחנת - בין 2003-2012 – יש פער של כ-4 נקודות אחוז באינפלציה המצטברת בין איזורים שונים ובין משקי בית מעל גיל 65 ואחרים.

 

למאמר המלא בנושא: אינפלציה אישית למשק הבית -כיצד משפיע איזור המגורים? כקובץ PDF