תקציר

החלטת ממשלה 922 ותוכנית החומש הכלכלית שפעלה מכוחה בשנים 2016-2021 מהוות ציון דרך משמעותי בקידום החברה הערבית בישראל. במסגרת התוכנית תוקצבה בכ-13 מיליארד ₪, כאשר הניצול התקציבי עמד על כ-9 מיליארד ₪ (70% מההקצאה). מרבית התקציבים הוקצו לתחומי החינוך, התשתיות והבינוי. הישגי התוכנית ניכרו בצמצום פערים, בעיקר בחינוך ובתחבורה. לצד ההישגים, יישום התוכנית לווה בחסמים וקשיים, בעיקר ברמת הרשויות המקומיות. החסם המרכזי היה מחסור בקרקעות מוסדרות לפיתוח היישובים הערביים, שהיווה "צוואר בקבוק" משמעותי לבינוי תשתיות ומוסדות ציבור. קושי נוסף היה הדרישה להשתתפות במימון מצד הרשויות עקב היותן גרעוניות ובשל המצב החברתי-כלכלי הנמוך של תושביהן. התוכנית הדגישה את החשיבות בהמשך קידום תהליכי תכנון מותאמים לצרכים הייחודים של הרשויות הערביות, בהגדלת יכולתן של הרשויות המקומיות למצות משאבים, ובשיפור המנגנונים לשיתוף פעולה בין הרשויות למשרדי הממשלה. שמירה על הישגי תוכנית החומש והפקת לקחים הם חיוניים לשילוב החברה הערבית במשק הישראלי ולצמיחתו.

למאמר המלא כקובץ PDF