תקציר:

בחינה תקופתית של רמת מחירי הנכסים הפיננסיים, ובפרט מחירי המניות, חשובה במיוחד כדי לנסות ולזהות התפתחויות חריגות המבטאות התהוות של בועת מחירי נכסים, המסכנת את היציבות הפיננסית. לפיכך יש מקום לגבש שיטה לבחינת רמות המחירים בשוק המניות, בפרט כדי לבדוק אם הן מתאימות לתנאים הריאליים של המשק, או שמא הן חריגות, ועלולות לשבש את היציבות הפיננסית; במילים אחרות - אם רמת מחירי המניות מבטאת התפתחות בועתית.​

מאמר זה מפתח מתודולוגיה לבחינת מחירי המניות, המתבססת על שילוב של יחסים פיננסיים ומדדים נוספים המשקפים תמחור, רווחיות וסיכון ברמת המשק ולפי ענפים/מגזרים. בין השאר, המאמר מציג דיון מתודולוגי ראשון מסוגו, ככל הידוע לנו, בסוגיית הדרך הנכונה לחישוב יחסים פיננסיים מצרפיים. הדיון נוגע הן בבעיה הכללית של חישוב יחסים פיננסיים מצרפיים והן במאפיינים הייחודיים של המשק הישראלי. כן בוחן הדיון המתודולוגי את השפעת השינויים שחלו בתקינה החשבונאית בשנים האחרונות על חישוב היחסים הפיננסיים המצרפיים.

למאמר המלא בנושא: הצעה מתודולוגית לבחינת רמתם של מחירי המניות כקובץ PDF