שכר המינימום בישראל - פחות או יותר?

 

תקציר:

חוק שכר המינימום, שנכנס לתוקף ב- 1987, החליף הסכם קיבוצי בדבר שכר המינימום, שנחתם בין ההסתדרות לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ב- 1972. שכר המינימום מעודכן בכל שנה ובעת תשלום תוספת היוקר. בחישוב שכר המינימום אין כוללים תוספות לשכר כגון פרמיות, הוצאות נסיעה, תוספת ותק ועוד. לחוק שכר המינימום השפעה על הביקוש לעבודה, על היצע העבודה ועל התחלקות ההכנסות. בטווח הקצר עשויה עליית שכר המינימום להביא לצמצום כדאיות העסקתם של עובדים בלתי מיומנים ולהקטנת הביקוש. כנגד זאת, שכר מינימום המאפשר רמת חיים סבירה יתרום לצמצום הנשירה של בעלי השכלה נמוכה מכוח העבודה.

קישור לקובץ