עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים ספטמבר עד דצמבר 1999

 

תקציר:

עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים ספטמבר עד דצמבר 1999: השוואת העלות החודשית של החזקת חשבון עו"ש פרטי למקבלי משכורת בין חמשת הבנקים הגדולים לחודש ספטמבר 1999, הבנקים נדרשים להקצות הון בגין סיכוני שוק, החוב החיצוני נטו ירד מאז 1995 למרות גידולו של הגירעון בחשבון הסחורות השירותים וגורמי הייצור, ענף הנדל"ן פורע אשראי במטבע חוץ החל מהרביע האחרון של שנת 1998, הרכב המחזיקים באיגרות חוב ממשלתיות סחירות ובמק"ם, התפתחות משקלן של קופות הגמל וקרנות הנאמנות בתיק הנכסים הכספיים של הציבור, הגדרת המשק הישראלי כ"משק מפותח" וכ"משק מתעורר" על פי התנודתיות במחירי המניות, בנק ישראל החל בהנפקת שני שטרות חדשים נוספים בני 50 ו-200 ש"ח, סקירות ודוחות והיערכות בנק ישראל למעבר לשנת 2000 ("באג 2000")

קישור לקובץ