עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים

תקציר:

עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים: החשיפה של היצואנים לסיכון שער החליפין, הפערים בין תשואת המק"ם לשנה לבין ריבית בנק ישראל, תרחישים מקרו כלכליים להתפתחות המשק בשנים הבאות והמדיניות הכלכלית, הרעה בכושר פירעון האשראי של אנשים פרטיים, ההתפתחות של הרכב החזקות המק"ם, ההשקעות הישירות של תושבי חוץ בישראל ושל תושבי ישראל בחו"ל 1998 עד יוני 2003, שוק העסקאות במטבע חוץ כנגד מטבע חוץ בישראל, המדיניות הרצויה של מחירי המים, CDS - מכשיר פיננסי לגידור סיכוני אשראי, תזרים המזומנים של הממשלה במטבע חוץ, סטיית התקן הגלומה באופציות רכש ובאופציות מכר הנסחרות מעבר לדלפק, השקעות תושבי חוץ באיגרות חוב של ממשלת ישראל, התפתחות התשואה לפדיון של איגרות החוב "שחר" לעשר שנים, יציבות של שיעור החוב הממשלתי במחצית הראשונה של 2003, שוק ההחלף במטבע חוץ בישראל, הקשר בין מירווחי הקנייה-מכירה לנפח המסחר של מטבעות שונים, ההשקעות של תושבי חוץ בבורסה לניירות ערך בתל אביב, תוכנית הסיוע של משרד הבינוי והשיכון לענף הבנייה, התפתחות תיק הנכסים לפי ההרכב המוסדי, מגמות בסינוף הבנקאי, הרכב הנכסים של המשקיעים המוסדיים, ניתוח השפעתה של התכנית הכלכלית על גירעון הממשלה בשנים 2003-2008, הנפקת איגרות חוב צמודות לדולר על ידי המגזר הפרטי, מידע בתחום הבנקאות, נושאים בתחום הבנקאות והוראות המפקח על הבנקים, פרסומים.

קישור לקובץ