עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים

תקציר:

עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים: הרפורמה בענף ביטוח החיים, נכסים סחירים לא צמודים, הפקת ניירות ערך סחירים של חברות ישראליות בחוץ לארץ, שינויים במבנה שוק ההון הישראלי בשנות התשעים-בראי הרכב המימון של הסקטור הפרטי, השפעת שינויים תיאורטיים בשערי החליפין על תוצאות הרווח וההפסד של התאגידים הבנקאיים, כספי מילוות חובה בסך 210 מיליוני שקלים יוחזרו לציבור, השנה לא שונה משקל המטבעות המרכיבים את סל המטבעות שכלפיו מוגדרת רצועת שער החליפין, תיקוני הוראות בתחומי חברות כרטיסי אשראי, סקירות דוחות ומחקרים שפורסמו

קישור לקובץ