נתונים שוטפים

 

תקציר:

נתונים שופטים (נתוני בנק ישראל): הריבית על מקורות בנק ישראל, אמצעי תשלום M1, המדד המשולב לבחינת מצב המשק, סך כל האשראי במשק C3, המרווחים הפיננסיים של הבנקים, הציפיות לאינפלציה והאינפלציה בפועל, השקעות תושבי חוץ בישראל, תנועות ההון נטו למשק, החוב החיצוני נטו של המשק, משקל החוב הממשלתי, יתרות מטבע חוץ בבנק ישראל, התפתחות שער חליפין של סל המטבעות

קישור לקובץ