נתונים שוטפים

תקציר:

נתונים שוטפים (נתוני בנק ישראל): הריבית על מקורות בנק ישראל, אמצעי תשלום M1, המדד המשולב לבחינת מצב המשק, סך כל האשראי במשק C3, המירווחים הפיננסיים של הבנקים, הציפיות לאינפלציה והאינפלציה בפועל, השקעות תושבי חוץ בישראל, השקעות תושבי ישראל בחו"ל, החוב החיצוני נטו של המשק, משקל החוב הממשלתי בתוצר, יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל, התפתחות שער החליפין של סל המטבעות

 

קישור לקובץ