חוזה להבטחת תשואת רצפה לקופות הפנסיה

תקציר:

הסדרי הפנסיה הנוכחיים בישראל לוקים בשורה של בעיות וחסרונות. להלן נציג את הבעייתיות שבהפניית כספיהן של קופות הפנסיה לאיגרות חוב מיועדות, לא סחירות ובריבית מובטחת, המסובסדות על ידי הממשלה.
אנו מציעים כי יחתם חוזה בין הקופות לגוף מבטח, ולפיו יקבלו הקופות תשואת רצפה מובטחת מסויימת ועוד שיעור מסוים מעליית מדד המניות שייבחר. 

קישור לקובץ