העמלות הבנקאיות - מהות, מבנה וגילוי נאות

תקציר:

הכנסות התאגידים הבנקאיים מורכבות משני מקורות עיקריים: ריביות ועמלות. מפאת ריבוי סוגי העמלות שגובים התאגידים הבנקאיים והקושי בהשוואת מחירים ביניהם, מינה המפקח על הבנקים בשנת 1993 ועדה לנושא לוח העמלות של הבנקים. מספר העמלות הרלוונטי למשקי הבית צומצם ומסתכם בכ- 30 עמלות, המפורטות בלוח העמלות לשירותים עיקריים, שכן משקי הבית משתמשים במספר קטן של שירותים בנקאיים שכיחים.

 

קישור לקובץ