הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 28/4/08

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 28/4/08

השתתפו: הראל קורדובה, רועי שטיין
אורחים: מיכל רוט-לוי, דני בן-אורי וניל קורני 

  1. בפגישת העבודה שהתקיימה עם נציגי הבנקים התורמים ב-24/3/08 הוצגו מספר נושאים, והעיקרי שבהם הוא שינוי הגדרת המחויבות לקשירת עסקאות בזמן קביעת התלבור. על בסיס הדברים שנאמרו בפגישה ועל בסיס ההערות בכתב של נציגי הבנקים קבעה "ועדת ריבית התלבור" את המחויבות1 החדשה כלהלן:

לתקופה של יום עסקים אחד: הלוואה בריבית המצוטטת או פיקדון במינוס של 12 נקודות בסיס מהריבית המצוטטת בסכום של 20 מיליון שקלים (ללא שינוי מהמחויבות המקורית).

לתקופה של שבוע, חודש וחודשיים: אין מחויבות.

לתקופה של שלושה חודשים עד שנה: עסקת FRA של 3×6, 6×9, 9×12 במירווח מחייב של 6± נקודות בסיס מריבית התלבור המצוטטת, בסכום של 50 מיליון שקלים.

לתקופה של שנה: עסקת IRS לשנה במירווח מחייב של 6± נקודות בסיס מריבית התלבור המצוטטת, בסכום של 25 מיליון שקלים.

חברי הוועדה סבורים כי מחויבות לעסקאות אלו היא האפקטיבית ביותר, משום שהיא תאפשר שמירה על אמינות גבוהה של הציטוטים בלי לחשוף את הבנקים לסיכוני אשראי גדולים. המחויבות של הבנק התורם היא לביצוע עסקה אחת מול כל בנק תורם אחר המבקש לעשות עמו עסקה. הוראה זו מגבילה את מספר העסקאות היומי האפשרי עד כדי מספר הבנקים התורמים פחות אחד.
על פי החלטה זו רשימת הבנקים התורמים מצטמצמת, ונשארים בה רק הבנקים שמקבלים על עצמם את ההתחייבות החדשה. נציין, כי בהתאם לכללים וההגדרות שבמסגרתם פועלת הוועדה, החלטה זו תיכנס לתוקף בתחילת חודש יולי. נוסף על כך הוועדה מאפשרת לבנקים אחרים (הן בנקים הפועלים בישראל והן בנקים הפועלים בחו"ל) לפנות אל נציגיה בבקשה להצטרף לרשימת הבנקים התורמים, תוך עמידה בכל החובות הכרוכים בכך, כפי שהם מוגדרים במסמך הכללים וההגדרות.  
 
2. סוכמו שלושה נושאים נוספים העומדים על סדר היום: סידור רשימת הבנקים התורמים על פי חלקו של כל אחד מהבנקים התורמים, שינוי הגדרת הימים שבהם לא תיקבע ריבית התלבור וצורת חישוב אחידה לריבית המשולמת על עסקאות בנגזרי התלבור. להלן ההחלטות:
 
א. בנק ישראל קיבל את נתוני עסקאות בנגזרי הריבית מבוססי התלבור מכל הבנקים התורמים ופרסם את הנתונים הכוללים, כפי שהתחייב במכתב הבקשה לקבלת הנתונים. על בסיס נתונים אלו נקבעה מחדש רשימת הבנקים התורמים שתתפרסם (בתוך 30 יום - בתחילת חודש יולי) על מסך הרויטרס המציג את ריביות התלבור. בנספח לתרשומת זו מוצגת הרשימה החדשה, לעיונכם.
 
ב. הוועדה הגדירה מחדש את הימים שבהם חלה חובת ציטוט וריבית התלבור נקבעת: כל ימי העסקים בישראל למעט ימי ראשון ולמעט ארבעה תאריכים - 25-26/12, 01/01 ויום השני האחרון של חודש מאי. (השנה יום זה הוא 26/5/08.) על פי כלל זה ניתן לדעת מראש באילו ימים לא תיקבע ריבית תלבור. כלל זה מאחד את ימי קביעת התלבור עם הימים שבהם מחושב שער החליפין היציג, ובכך מפחית את אי-הבהירות באשר לימים שבהם חלה חובת הציטוט.
 
ג. נקבע כי הוועדה תפרסם את צורת החישוב המדויקת לתשלום בעסקאות בנגזרי ריבית התלבור, ובכך תאפשר אחידות במאפייני העסקאות בשוק זה. צורת החישוב נקבעה כלהלן:
 
Amount - סכום העסקה
ContractRate - ריבית חוזה העסקה
TelborRate - ריבית התלבור שפורסמה עד מועד תאריך התשלום
NoofDays - הימים עד לפירעון על פי חוזה העסקה
DaycountBasis - *מספר הימים המדויק באותה שנה שבה מתבצע התשלום
בהתאם לדינים ולהוראות הבנקאות*

נמחיש חישוב זה בדוגמה:
 
Amount            100 M
Contract Rate     5.0%
Telbor Rate       4.5%
Number of days    91
Day Count Basis   365

                  התשלום על פי הדוגמה = 123,274.50

 
___________________________________________________________
1המחויבות לקשירת עסקה על בסיס הריבית המצוטטת היא בין השעות 11:30 ו- 12:00.


נספח

רשימת הבנקים המצטטים את ריבית התלבור שאושרו ע"י ועדת ריבית התלבור

The list of quoting banks that are approved by the "Telbor Interest Rate Committee"

רשימה זו תיכנס לתוקף בתחילת חודש יולי 2008. ​​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/11/2022