הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 25/2/08

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 25/2/08

השתתפו: שרון לביא, הראל קורדובה, רועי שטיין
אורחים: מיכל רוט-לוי 

  1. רועי הציג נתונים שהופקו ממערכת מידע אשר פותחה בבנק ישראל לצורך מעקב אחר ציטוטי התלבור. מהנתונים עולה כי מידת העמידה של התורמים במחויבותם לצטט אינה גבוהה. סוכם כי על התורמים ליצור נוהלי עבודה ברורים, שיאפשרו עמידה טובה יותר בזמנים שבהם הם התחייבו לצטט וכן צמצום הציטוטים של ריביות חריגות. ועדת ריבית התלבור תמשיך ותעקוב אחר הציטוטים ותשקול נקיטת סנקציות נגד גופים שלא יעמדו במחויבותם באופן עקבי.
  2. על בסיס המחויבות לקשירת העסקאות שקבעה הוועדה, מבוצעות עסקאות אשראי ופיקדונות לתקופה של יום עסקים אחד (overnight), וכמעט לא מבוצעות עסקאות בנגזרים (עסקות FRA, כפי שנקבעו על ידי הוועדה). הסיבה לכך היא, ככל הנראה, אי כדאיות כלכלית של עסקאות אלו. על רקע זה, ולשם העלאת המחויבות של הבנקים התורמים אשר תאפשר בעתיד, בין היתר, מסחר בחוזים עתידיים מבוססי ריבית תלבור, הוחלט (גם בישיבות הקודמות של הוועדה) לשנות את כללי המחויבות לקשירת עסקאות. לאחר בחינת מספר אפשרויות להעמקת מחויבות זו כפי שעלו בישיבות הקודמות, נבחרה אפשרות עדיפה אחת לביצוע עסקה בטווחים הארוכים מ-ON, כלהלן:
    הטלת מחויבות לעסקת SRI לשנה ומחויבות לעסקאות FRA לטווחים של 3×6, 6×9, 9×12 חודשים, בסכום של 50 מיליון שקלים כל אחת. חברי הוועדה סבורים כי מחויבות לעסקאות אלו היא האפקטיבית ביותר, משום שהיא תאפשר ביצוע עסקאות ושמירה על אמינות גבוהה של הציטוטים, וזאת בלי לחשוף את הבנקים לסיכוני אשראי שונים.
  3. הוחלט לזמן את כל נציגי הבנקים התורמים לפגישה, כדי להגיב על פרטי החלטה זו, ולאפשר העלאת רעיונות נוספים לפני קבלת החלטה סופית של חברי הוועדה לגבי הכללים החדשים בעניין המחויבות לקשירת עסקאות.
  4. הוועדה לא קיבלה תלונות נוספות של בנקים תורמים על בקשות לביצוע עסקאות בריבית המצוטטת שלא נענו על ידי התורם המצטט.
  5. בנק ישראל קיבל את נתוני עסקאות בנגזרי הריבית מבוססי התלבור ממרבית הבנקים התורמים. אנו פונים לנציגי הבנקים התורמים להשלמת מידע ולבירור נתונים בעייתיים, ונערכים לפרסם את הנתונים הכוללים, כפי שהתחייבנו במכתב הבקשה לקבלת הנתונים. בכנס הקרוב נכריז על סדר התורמים שיופיעו במערכת הרויטרס, על פי היקפי פעילותם.
  6. הוועדה הגדירה מחדש את הימים שבהם אין חובת ציטוט ואין קביעת שער בהתאם לימים שבהם לא מחושב שער החליפין היציג. כך תצומצם אי-הבהירות באשר לימים שבהם חלה חובת הציטוט.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/11/2022