הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 22/10/07

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 22/10/07

השתתפו: שרון לביא, אילן ויסקין, רועי שטיין
אורחים: דרור שליט, מיכל רוט-לוי ושמחה הוכמן
 

 1. הוועדה דנה בדרכים אפשריות להעלות את רמת המודעות לשימושים בריבית התלבור הן כסמן לריביות על מסגרות אשראי ללקוחות גדולים והן כסמן על פיקדון/הלוואה בין בנקים לתקופות שונות של יותר מיום עסקים אחד. שימוש בריבית התלבור כבסיס לתמחור פיקדונות והלוואות שונות יהווה זרז אמיתי לפיתוח שוק התלבור וייווצר נכס בסיס טוב יותר לעסקאות בנכסים הנגזרים- FRA ו-IRS. סוכם כי על נציגי הבנקים - מנהלי חדרי עסקאות - לקדם נושא זה בתוך הבנק שאותו הם מייצגים.
 2. על בסיס המחויבות לקשירת העסקאות שקבעה הוועדה, מבוצעות עסקאות אשראי ופיקדונות לתקופה של יום עסקים אחד –  (Overnight) ON וכמעט ולא מבוצעות עסקאות בנגזרים (עסקאות FRA). הסיבה לכך, ככל הנראה, היא שאין כדאיות כלכלית לביצוע העסקה. לכן, נשקלת האפשרות לשנות את הכללים ולהגדיר מחדש את המחויבות לביצוע עסקה בטווחים הארוכים מ-ON. הועלו שתי אפשרויות, כלהלן:

  א. להגדיל את היקף המחויבות בעסקאות ה-FRA (כיום 10 מיליון).
   
  ב. הטלת מחויבות לעסקת FRA לטווחים של 3×6, 6×9, 9×12. ככל הנראה, מחויבות לעסקאות אלו היא האפקטיבית ביותר כדי לאפשר ביצוע עסקאות לצורך שמירה על אמינות גבוהה של הציטוטים.
   
  הוחלט לזמן את כל נציגי הבנקים התורמים לפגישה וזאת כדי לשמוע רעיונות נוספים לפני ההחלטה על שינוי הכללים למחויבות קשירת עסקאות.
 3. שמחה מבנק ישראל הציגה נתונים שהופקו ממערכת מידע שפותחה לצורך מעקב אחר ציטוטי התלבור. הנתונים מציגים את מידת העמידה של התורמים במחויבותם לצטט בין השעות 10:00 ל- 17:00 ואת מידת החריגה של כל אחד מהתורמים ביחס לממוצע הציטוטים. על התורמים להקפיד יותר על הכללים שעליהם הם התחייבו וליצור נוהלי עבודה כך שיאפשרו עמידה טובה יותר בשעות בהן התחייבו לצטט ולצמצם את התקלות הטכניות מול מסכי הרויטרס. ועדת התלבור תמשיך ותעקוב אחר הציטוטים ותשקול לנקוט סנקציות נגד גופים שלא יעמדו במחויבותם באופן עקבי.
  שמחה ציינה כי מתוך בדיקות שערכה, הפער שבין הריבית המוניטארית היומית לבין ריבית התלבור ליום עסקים אחד (ON) ירד בחודשים אוגוסט עד מחצית אוקטובר עד כדי 12 נקודות בסיס - פער הדומה לפערים הקיימים בשוקי חו"ל.
 4. הועדה לא קיבלה תלונות נוספות של בנקים תורמים אשר בקשו לבצע עסקאות בריבית המצוטטת ולא נענו ע"י התורם המצטט.
 5. הועדה המשיכה לדון בנושא שסומן כאחד מיעדי הרפורמה: החלפת נכס הבסיס של החוזים העתידיים של הבורסה כך שבמקום ריבית המק"מ ל-90 יום, נכס הבסיס יהיה ריבית התלבור. לאור ההתפתחויות החיוביות בשוק התלבור הבורסה תתחיל לקדם את הנושא להחלפת נכס הבסיס אבל בו בזמן ממתינה להחלטת הוועדה בעניין מחויבות ביצוע העסקאות (ראו סעיף 2). זאת, מאחר שעל פי הכללים כיום אין טיפול ראוי לצמצום הכדאיות למניפולציות בריבית התלבור, דבר שעלול לבוא לידי ביטוי בימי הפקיעה של החוזים העתידיים. כמו כן, הוחלט לארגן מפגש בין כל נציגי הבנקים התורמים לבין נציגי הבורסה לבדיקת פוטנציאל השימוש בחוזים העתידיים.
 6. בהתאם לבקשת הועדה מישיבתה האחרונה, בנק ישראל מתכוון להוציא מכתב בקשה לבנקים התורמים לקבלת נתונים של העסקאות בנגזרי הריבית מבוססי תלבור. בנק ישראל יתחייב בפני התורמים לא לפרסם את הנתונים הספציפיים של כל תורם ולפרסם אך ורק את הנתונים הכוללים. מאגר זה ישמש למספר מטרות:
  - ניתוח הפעילות בתחום נגזרי הריבית בחתכים שונים ומעקב אחר חסמים וכשלים בשוק זה.
  - מעקב אחר ההתפתחויות השוטפות לצרכי המדיניות המוניטרית.
  - דירוג/סידור רשימת התורמים במערכת הרויטרס על פי היקפי פעילות.
  בנק ישראל ישלח בעתיד הקרוב בקשה מפורטת לקבלת נתוני העסקאות בנגזרי התלבור בצירוף קובץ אקסל שבו יוצג לוח הנתונים שישמש להעברת הנתונים מהבנקים התורמים לבנק ישראל.
 7. אילן ויסקין המשמש נציג פורקס בוועדה למיסוד שוק התלבור הודיע שב-11 לנובמבר יתקיימו בחירות לנשיאות הפורקס ודרור זקס, נציג הבנק הבינלאומי יחליפו בנשיאות. בישיבתה הבאה ימונה דרוד זקס לנציג הפורקס והוא יזומן לישיבות הוועדה למיסוד שוק התלבור.​​
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/11/2022