תמצית

 

העבודה בוחנת כיצד הצליח האיגוד המקצועי של הרופאים להשיג עלייה חריגה של שכר חבריו
הוותיקים בתקופה שבה עודף היצע של רופאים עולים היה צריך להשפיע בכיוון ההפוך, וכיצד הגידול
החריג של השכר התאפשר תוך גידול רב של תעסוקת הרופאים ותוך שיתוף פעולה של הוותיקים
בתהליך קליטת העולים.

המחקר בשלמותו כקובץ PDF