תמצית

מטרת העבודה לבחון באיזו מידה ניתן להסביר או לחזות את שיעורי השינוי בצריכה הפרטית לנפש באמצעות שיעורי השינוי בהכנסה הצפוייה לנפש, ובאמצעות שיעורי התשואה על הנכסים. שיעורי התשואה מתייחסים לתשואה על המניות ולריבית לטווח הקצר. הבחינה האמפירית מתייחסת לשנים 1963 עד 1993 . כידוע קיומו של קשר הדוק בין השינוי בהכנסה הצפוייה לשינוי בצריכה הפרטית עומד בסתירה לתיאוריית ההכנסה הפרמננטית עם ציפיות רציונאליות.

 

המחקר בשלמותו כקובץ PDF