תקציר:
עקום התשואות הנגזר מאיגרות חוב ממשלתיות הנסחרות בשוק ההון הוא כלי מרכזי לתמחור נכסים ולניתוחים כלכליים, ובכלל זה לגזירה של ציפיות המשקיעים לגבי התפתחות משתנים מקרו-כלכליים מרכזיים. עבודה זו מתמקדת באמידת עקום התשואות של איגרות החוב הממשלתיות הנומינליות והצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל בשיטה הפרמטרית של נלסון-סיגל-סוונסון. מוצגת בחינה של המגבלות המאפשרות אמידה של עקום יציב המתאים היטב למחירים בשוק, ומוצעת שיטה סטטיסטית לבחירה בין האמידה בשיטת נלסון-סיגל לבין ההרחבה שלה, שפיתח סוונסון. כן נבחנים יתרונותיו וחסרונותיו של מודל נלסון-סיגל-סוונסון ביחס לאמידה הא-פרמטרית. מתברר, בהתאם לתיאוריה, שהאמידה בשיטה הא-פרמטרית מאפשרת התאמה טובה יותר למחירים ולתשואות בשוק, ואילו האמידה בשיטה הפרמטרית נותנת תוצאות טובות יותר 'מחוץ למדגם', ולפיכך רגישה פחות לתצפיות קיצון.

 

המחקר בשלמותו כקובץ PDF


לדף מאמרים לדיון של חטיבת המחקר