הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שאלות ותשובות בנושא צו הדיווח

מתכונת הדיווח זהה לכולם.​

חובת הדיווח תחול על מנהל תיקים, חבר בורסה, מתווך פיננסי, תושב חוץ  או בנק חוץ לגבי סניפיו מחוץ לישראל, שביצע, בין לעצמו ובין לאחרים, בשנים עשר החודשים הקודמים עסקאות בנגזרות מט"ח, בסכום יומי ממוצע של 15 מיליוני דולרים לפחות. על תאגידים בנקאיים ועל סניפים בישראל של בנק חוץ חלה חובת דיווח על כל סכום של עסקה, ללא סף כלשהו.

חובת הדיווח חלה על עסקאות מט"ח בסכום יומי ממוצע של 15 מיליוני דולרים לפחות בשנה האחרונה. מרגע זה חובת הדיווח חלה על כל העסקאות שנעשות.​

תאגיד בנקאי בישראל ידווח לגבי כלל הסניפים שלו, לרבות הסניפים בחו"ל. חברות בת בחו"ל ידווחו במתכונת של תושב חוץ, משום שהן ישות משפטית נפרדת. בנק חוץ ידווח עבור הסניפים בחו"ל דיווח נפרד מהדיווח עבור הסניפים שלו בארץ.

כן. יש לשדר קובץ ריק. ​

הדיווח היומי יכלול רק את חלק א', שבו חלק א'(1) מתייחס לעסקאות בנגזרות מט"ח בלבד, ואילו חלק א'(2) מתייחס לעסקאות בנגזרות מדד וריבית בלבד.

הדיווח החודשי יכלול את חלקים א' ו-ב'; בחלק א' יש לדווח על עסקאות שנקשרו במהלך החודש בין שהן הסתיימו ובין שלא, ובחלק ב' יש לדווח על שווי העסקאות שטרם נפרעו או שטרם הגיעו לסיומן.

יש לשלוח את שני החלקים בקובץ אחד. באותו אופן, גם חלקים א' ו-ב' בדיווח החודשי ידווח בקובץ אחד.​

בדיווח היומי יש לכלול את כל העסקאות שנקשרו, בין שהן הסתיימו ובין שלא. נוסף על כך, יש לדווח עסקאות שנרשמו או הוקמו באותו יום, אף אם נקשרו במועד קודם.

שדות המפתח הנם כדלקמן: שדה 4 (מספר מזהה של המדווח), שדה 9 (זמן ביצוע עסקה), שדה 10 (סוג אירוע מדווח), שדה 12 (מזהה  עסקה ייחודי UTI) ושדה 13 (מספר רשומה).

יש למלא את הכתובת האלקטרונית של איש הקשר בחברה המדווחת, שאליו ניתן לפנות לבירורים בנוגע לדיווח.​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 24/11/2022