הספר האדום נועד לספק תיאור מקיף ונרחב של מערכות התשלומים והסליקה העיקריות בישראל ולסקור את פעילותן. יציבותן של מערכות התשלומים חיונית לשמירה על סדירותה ויציבותה של הפעילות הפיננסית בישראל, כמו גם למילוי תפקידיו של בנק ישראל כבנק מרכזי. בנק ישראל חותר להגביר את היציבות הפיננסית, הוא פועל לקידום בטיחותן של מערכות התשלומים והסליקה, יעילותן ואמינותן, ונוקט אמצעים להפחתת הסיכונים הכרוכים בהן. הספר האדום הישראלי דומה במבנהו למסמכים מקבילים בעולם, ומתייחס להתפתחויות העיקריות שחלו בתחום בשנה הנסקרת; לאמצעי התשלום במשק הישראלי; להצגת ההיבטים המוסדיים שמשפיעים על מערכות התשלומים והגופים הרלוונטיים העיקריים; וכן מתאר כיצד פועלות מערכות התשלומים והסליקה המרכזיות בישראל.​

​​​​​​​​​