​מספר האיור ​שם האיור EXC​EL​ ​PDF
איור א-1​ ​התשואה להון (ROE) לאחר מס, סך מערכת הבנקאות, 1995 עד יוני 2021 xlsx pdf
​איור א-2 ​רכיבי הכנסות והוצאות, סך מערכת הבנקאות, יוני 2020 לעומת יוני 2021 (מצטבר מתחילת שנה) xlsx pdf​
איור א-3​ ​נכסים והתחייבויות נושאי ריבית - מט"י צמוד למדד המחירים לצרכן, יתרה ממוצעת של סך מערכת הבנקאות (מיליארדי ש"ח) xlsx pdf​
איור א-4​ ​שיעור ההכנסה מריבית על אשראי לציבור, שיעור ההוצאה לריבית על פיקדונות הציבור ופער הריבית, סך מערכת הבנקאות, 2014 עד יוני 2021 xlsx pdf
איור א-5​ ​יחס היעילות, המערכת הבנקאית, 2018 עד יוני 2021 xlsx pdf
איור א-7​ ​יחס היעילות, המערכת הבנקאית, 2018 עד יוני 2021 xlsx pdf
איור א-8​ ​העלות ליחידת תפוקה, המערכת הבנקאית, 2018 עד יוני 2021 xlsx pdf
איור א-9​ ​התפלגות יתרת המסגרות האשראי המאושרות בפילוח לפי מסגרות אשראי מנוצלות ולא מנוצלות, 2016 עד יוני 2021, במיליארדי ש"ח xlsx​ pdf
​איור א-10 ​שיעור השינוי היתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2017 עד יוני 2020 xlsx pdf
​איור א-11 ​שיעור הריבית הממוצעת על אשראי לא צמוד שניתן לציבור במגזרי הפעילות השונים, סך מערכת הבנקאות, 2017 עד מרץ 2021 xlsx pdf
​איור א-12 ​משקל יתרת החובות שחזרו לשלם מסך החובות שנדחו, ספטמבר 2021 xlsx pdf
​איור א-13 ​הביצועים החודשיים באשראי למגורים, 2012, ספטמבר 2021 xlsx pdf
​איור א-14 ​מספר הלוואות באשראי למגורים, 2012 עד ספטמבר 2021 xlsx pdf
​איור א-15 ​התפלגות ביצועי ההלוואות למטרת מגורים לפי שיעור המימון, סך המערכת הבנקאית, מרץ 2011 עד ספטמבר 2021 xlsx pdf
​איור א-16 ​התפלגות הביצועים לפי שווי הנכס הממומן (מיליוני ש"ח), 2018 עד ספטמבר 2021 xlsx pdf
​איור א-17 ​גובה הלוואה ממוצעת, 2014 עד ספטמבר 2021 xlsx pdf
​איור א-18 ​התפלגות ביצועי האשראי למגורים לפי מטרת רכישה, 2021​ xlsx pdf
​איור א-19 ​משקל הלוואות במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" מסך הביצועים, ומסך ההלוואות, מרץ 2019 עד ספטמבר 2021 xlsx pdf
​איור א-20 ​משקל המשקיעים בקרב רוכשי הדירות, לעומת משקל המשקיעים בקרב נוטלי המשכנתאות (עסקאות וביצועים), 2016 עד אוגוסט 2021 xlsx pdf
​איור א-21 ​משקל הביצועים במסלול הפריים1 מסך הביצועים החודשיים, 2018 עד ספטמבר 2021​ xlsx pdf
​איור א-22 ​​​הריבית על הלוואות למטרת מגורים לפי מסלולי ריבית ומגזרי הצמדה,סך מערכת הבנקאות, ינואר 2015 - ספטמבר 2021 xlsx pdf
​איור א-23 ​התפלגות ביצועי ההלוואות למטרת מגורים לפי שיעור המימון, סך מערכת הבנקאות, מרץ 2011 עד ספטמבר 2021 xlsx​ pdf
​איור א-24 ​משקל ההלוואות בשיעורי מימון, ובשיעור החזר גבוהים, 2014 עד ספטמבר 2021 xlsx pdf​
​איור א-25 ​התפלגות יתרת האשראי בדחייה לפי מגזרי פעילות, ספטמבר 2021 xlsx pdf
​איור א-26 ​שיעור האשראי בדחייה בסך יתרת האשראי, לפי מגזרי פעילות פיקוחיים, דצמבר 2020 לעומת ספטמבר 2021 xlsx pdf
​איור א-27 ​שיעור השינוי ביתרת אשראי לסוף תקופת דיווח במגזרי הפעילות השונים, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2019 עד יוני 2021 xlsx pdf
​איור א-28 ​הוצאות להפסדי אשראי ביתרה לסוף תקופה של האשראי במגזרי הפעילות השונים, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2019 עד יוני 2021​ xlsx pdf
​איור א-29 ​יתרת האשראי לדיור ולענף הבינוי והנדל"ן מתוך סך האשראי, דצמבר 2013 עד יוני 2021 xlsx pdf
​איור א-30 ​שיעור ההוצאה להפסדי אשראי מסך האשראי המאזני לציבור, סך מערכת הבנקאות, 2000 עד 2020 xlsx pdf
​איור א-31 ​יחס כיסוי הנזילות (LCR), סך המערכת הבנקאית, מרץ 2016 עד יוני 2021​ xlsx pdf
​איור א-32 ​התפתחות היקף הנכסים הנזילים באיכות גבוהה (HQLA) והיקף התזרים היוצא נטו, סך המערכת הבנקאית,מרץ 2016 עד יוני 2021 (מרץ 2016=100) xlsx pdf
​איור א-33 ​התפתחות פיקדונות הציבור לפי מגזרים, מדד (דצמבר 2018=100), דצמבר 2018 עד יוני 2021 xlsx pdf
איור א-34 ​תיק הנכסים של המשקיעים המוסדיים - סך כל הנכסים  והמזומנים והפיקדונות,מיליוני ש"ח, ינואר 2018 עד יוני 2021 xlsx pdf
איור א-35​ ​גיוסי הון וחוב (מניות ואג"ח) של חברות ישראליות בחו"ל, מליארדי דולרים, 2017 עד רבעון שני 2021​ xlsx pdf
​איור א-1-1 ​התפלגות הביצועים למטרת מגורים, דצמבר 2014 עד ספטמבר 2021 xlsx pdf
​איור א-2-1 ​מספר הלוואות למטרת מגורים ולמטרת השקעה, ינואר עד ספטמבר 2021  xlsx pdf
​איור א-3-1 ​גובה הלוואה ממוצעת, 2014 עד ספטמבר 2021 xlsx pdf
​איור א-4-1 ​מספר העסקאות בשוק הדיור לפי מטרת רכישה, 2016 עד הרבעון הראשון של שנת 2021 xlsx pdf​
​איור א-5-1 ​יחס חוב לדיור של משקי בית לתוצר, 2020 xlsx pdf​
​איור א-6-1 ​השינוי בנקודות אחוז ביחס חוב לדיור של משקי בית לתוצר, 2020 xlsx pdf
​איור א-7-1 ​שיעור המימון (LTV) המקסימלי , ישראל ומדינות האיחוד האירופי, דצמבר 2019 xlsx pdf
​איור א-8-1 ​משקל הסיכון הממוצע לחשיפות האשראי למגורים, ישראל ומדינות האיחוד האירופי, ספטמבר 2019​ xlsx pdf
 ​​​