הפיקוח על הבנקים המשיך גם השנה לממש את חזונו להיות פיקוח מוביל, מקצועי ויוזם לטובת הציבור והמשק. החזון של הפיקוח מביא בחשבון, בין היתר, את תפקידה החשוב של מערכת הבנקאות במארג החברתי־כלכלי במדינה. על-מנת ליישם את החזון הזה הלכה למעשה ובמטרה לקדם את יעדיו העיקריים של הפיקוח על הבנקים, נוקטים עובדי ומנהלי הפיקוח, מגוון רחב של צעדים ופעילויות, כמתואר בהרחבה בסקירה על מערכת הבנקאות. סקירה זו נועדה לשקף ולהנגיש לציבור הרחב את אותן הפעילויות העיקריות שמוביל הפיקוח על הבנקים מדי שנה בשנה, את מדיניותו הנוכחית ודגשים נוספים לנוכח פני העתיד, ועל רקע האופן שבו הפיקוח על הבנקים רואה ומנתח את הפעילויות, ההתפתחויות, הסיכונים וההזדמנויות שניצבים לפתחה של מערכת הבנקאות הישראלית.

 

מערכת הבנקאות הישראלית, בדומה לזו העולמית, עוברת בשנים האחרונות תהליך רבולוציוני שמשנה לנגד עינינו את הפעילות הבנקאית ואת הסביבה התחרותית שאליה הורגלנו באופן מהיר ודינמי. פעילויות שבוצעו אך זה מכבר באופן מסורתי על־ידי הבנקים בלבד, מבוצעות כיום גם על־ידי חברות טכנולוגיות וגופים רבים נוספים שנותנים שירותי בנקאות שונים ומגוונים. המוצרים והשירותים הופכים פריקים ומוצעים על־פני מגוון רחב של פלטפורמות וערוצים מקוונים ובאמצעות טכנולוגיה מתקדמת וחדשנית. החדשנות והתחרות, על קצב התפתחותן ההולך וגובר, מייצרות עבור הלקוחות ערך ורווחה מסוגים חדשים שמעצימים את כוחם. כל אלה מהווים אתגר משמעותי למודל העסקי־בנקאי הקיים, אך הם מהווים גם הזדמנות להטמעת שיתופי פעולה אסטרטגים מתאימים, לגיוון מקורות הכנסה ולעדכון ושדרוג של מודל הפעילות הקיים.

תהליך רבולוציוני זה, במסגרתו ניתן דגש על ראיית הלקוח במרכז והעצמת כוחו, משלב גם אתגרים משמעותיים בעולמות של יכולות השימוש במידע ומינופו, תוך שמירה של הפרטיות ועל אבטחת מידע. לצד זאת, ניכר שמאפייני השירות בעולם המתפתח של הטכנולוגיה, הדיגיטציה והחדשנות, על-אף שנותן מענה עכשווי ואיכותי למגזרי אוכלוסייה רבים, חושף באותה עת אוכלוסיות נוספות ומגוונות לקשיים במימוש שירותים אלה על מאפייניהם הטכנולוגיים. בכך, מהוות הטכנולוגיה והדיגיטציה אתגר למתן מענה נאות וראוי גם ללקוחות המתקשים לאמץ אותן.

אתגרי הטכנולוגיה והדיגיטציה, לצד מתן מענה שירותי בכל עת ובכל מקום שבו הלקוח מעוניין לצרוך שירותים אלה, מעלים באופן משמעותי את משטח התקיפה של סיכוני הסייבר שאכן תדירותם, עוצמתם והיקפם מצויים במגמת עלייה. תופעה זו מעלה את האתגר המעשי ואת ההשקעה שנדרשת במתן מענה להגנת הסייבר, כמו גם, מעצימה את האתגר בשמירה על ההמשכיות העסקית והרציפות התפקודית של מערכת הבנקאות.

אתגרים אלה מאפיינים מערכות בנקאות בכל רחבי העולם. כדי לאפשר למערכת הבנקאות המקומית להיערך לאתגרים אלה ובמטרה לוודא כי הם מבוצעים לטובת הלקוחות והציבור הרחב, נקט הפיקוח על הבנקים לאורך השנים האחרונות, יחד עם שותפים נוספים, שורה של צעדים שהניחו את התשתית למערכת בנקאות מתקדמת יותר ותחרותית יותר. זאת, בין היתר, על־ידי הסרת חסמים שמנעו את ההתפתחויות הללו והובלת פרויקטים תשתיתיים, כגון, בנקאות פתוחה ומעבר מבנק לבנק בקליק. הבשלת מכלול הצעדים, שמתרחשת בימים אלה, כבר נותנת אותותיה וצפויה להעצים את פירות התחרות ולשפר את רווחתם של הלקוחות של מערכת הבנקאות.

הסביבה המשתנה וההתפתחויות בתפיסת מערכת היחסים בין מערכת הבנקאות ללקוחותיה, דורשים התאמה וחיזוק גם בתחום ההוגנות. הפיקוח על הבנקים מאמין, כי תרבות ארגונית הוגנת ומשפיעה מהווה את הבסיס למתן שירות הוגן ואיכותי. מערכת הבנקאות של ישראל חייבת להמשיך ולחתור לבנייה וליישום של תרבות ארגונית כזו על רבדיה השונים.

נושא נוסף שאותו שם הפיקוח על הבנקים גבוה על סדר יומו, הוא פיתוח המתודולוגיות להערכת סיכונים הסביבתיים (ESG) וקידום היערכות מערכת הבנקאות בנושא זה. אנו רואים חשיבות בהטמעת אמות מידה שמייחסות חשיבות ונותנות מענה גם לנזקים הסביבתיים שעלולים להיגרם אגב פעילות עסקית שממומנת ונתמכת על־ידי הבנקאים. אנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות בנושא זה ברשויות פיקוח מובילות בעולם ונמשיך לפעול להטמעת הנושא הזה בשנים הקרובות וזאת בהתאם לאמות המידה המיטביות שיגובשו ושייושמו בגופים הבין-לאומיים המובילים ובמדינות המפותחות.

משבר הקורונה המחיש את חשיבותה של מערכת בנקאות איתנה ויציבה למשק הישראלי. שנת 2021 היוותה שנת יציאה ממשבר הקורונה והדגישה את תרומתה של מערכת הבנקאות לפיתוח ולחיזוק הכלכלה המקומית. הגידול בפעילות הכלכלית במשק נתמך במהלך השנה על־ידי צמיחה באשראי שהעמידה מערכת הבנקאות ללקוחותיה בכלל מגזרי הפעילות, לצד ירידה בשיעורי הריבית.

על־אף הנתונים המרשימים של שנת 2021, הולכת ונוצרת אי־ודאות כלכלית לנוכח ההתפתחויות בחודשים האחרונים שנובעות מהשפעות המלחמה באוקראינה ומהשפעות מתמשכות של נגיף הקורונה באזורים מסוימים בעולם. התופעות הללו מעמיקות את השיבושים בשרשרות הייצור והאספקה העולמיות, מגבירות את לחצי האינפלציה ומובילות להאטה – בהיקף לא ידוע לעת עתה - בקצב הצמיחה של הפעילות הכלכלית הגלובלית. למרות שהשפעות אלה לא באו עדיין לידי ביטוי בקנה מידה משמעותי, ייתכן בהחלט כי מצב זה ישתנה בעתיד. התפתחויות אלה מוצאות בישראל פיקוח ממוקד ומקצועי ומערכת בנקאות ישראלית איתנה, שיכולה להמשיך ולתמוך בלקוחותיה ובמשק כולו.

הפיקוח על הבנקים ימשיך, כתמיד, לפעול לקיומה של מערכת בנקאות איתנה ויציבה, ששומרת על ההוגנות ביחסיה על לקוחותיה, מתאימה את עצמה לעולם הפיננסי המשתנה ונערכת לשינויים עתידיים.

 

מצגת המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, סקירת המפקח על הבנקים לשנת 2021

​​​​