יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2000
מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש פברואר 2000 ב-21,976 מיליוני דולר, ירידה של 25 מיליוני דולר לעומת סוף חודש ינואר.
השינוי ביתרות מטבע החוץ במהלך חודש פברואר נבע בעיקר מהוצאות הממשלה למימון פעולותיה בחו"ל, שקוזזו בחלקם ע"י הכנסות בנק ישראל.