פעילות בנקים זרים בישראל
 
שיפור בנתונים המקרו כלכליים של המשק ותהליכי הליברליזציה הגבירו את התעניינותם של
בנקים זרים בפתיחת נציגות או סניף בישראל.
 
כניסתם של בנקים זרים למערכת הבנקאות בישראל עשויה לתרום לשיפור התחרות בענף
הבנקאות, ליבוא טכנולוגיות בנקאיות ושיטות ניהול חדשות ומגבירה את הנגישות של תושבי
ישראל לשוקי ההון בעולם.
 
מהניסיון שנצבר בעולם ניתן ללמוד כי כניסתם של בנקים זרים גורמת להתייעלות המערכת
הבנקאית המקומית.
 
בישראל פועלים כיום 9 נציגויות של בנקים זרים, שני סניפים ושתי חברות בת.
 
בשנים האחרונות גברה התעניינותם של בנקים זרים בפתיחת נציגות או סניף בישראל על רקע
שיפור בנתונים המקרו כלכליים של המשק - הורדת האינפלציה וקיום משמעת תקציבית, תהליכי
הליברליזציה והגלובליזציה והתהליך להשכנת שלום באזור שהפחית את הסיכון הפוליטי -
תהליכים אשר שיפרו את דירוג סיכון המדינה של ישראל.
 
כניסתם של בנקים זרים למערכת הבנקאות המקומית עשויה לתרום למשק הישראלי בשיפור
התחרות בענף הבנקאות, ביבוא של טכנולוגיות בנקאיות ושיטות ניהול חדשות והגברת הנגישות
של חברות ופרטים בישראל לשוק ההון הבינ"ל.
 
בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מציינים, כי כניסת בנקים זרים לפעילות בישראל עשויה לגרום
להתייעלות במערכת הבנקאות המקומית, להכנסת מכשירים פיננסיים חדישים וטכניקות טובות
יותר של ניהול סיכונים. בנוסף עשויים הבנקים הזרים להיות גורם מייצב במדינה המארחת, גם
בתקופה של מיתון מקומי, הודות לפיזור הרב יותר במאזניהם והודות לנגישותם הרבה יותר
לשוקי הכספים הבינלאומיים ויכולתם להסתמך על קווי אשראי מבנק האם.
 
בפיקוח על הבנקים מוסיפים, כי למרות שתחילת פעילותם של בנקים זרים בישראל, כמו במדינות
אחרות, מאופיינת במתן שירותים סלקטיבי ללקוחות גדולים, הרי שבמשך הזמן צפויה הרחבת
פעילותם למתן שירותים גם לחברות קטנות ולמשקי בית.
 
עוד נמסר מהפיקוח על הבנקים, כי הגברת התחרותיות הנובעת מכניסתם של בנקים זרים תאפשר
לרשויות הפיקוח לשקול בעתיד הקלה במגבלות החלות כיום על תחומי הפעילות בהם רשאים
הבנקים בישראל לעסוק וכן הקלה במגבלות על אפשרויות המיזוג ביניהם.
 
כידוע, פעילות של בנק זר בישראל יכולה להתבצע בשלושה אופנים: נציגות, סניף וחברה בת:
נציגות - רשאית לעסוק רק במתן מידע והפניית לקוחות לבנק הזר. הקמתה אינה מחייבת קבלת
היתר, אך אם יש כוונה להשתמש במילה "בנק" או במילה הגזורה ממנה, כחלק משם הנציגות, יש
לקבל את הסכמת נגיד בנק ישראל. כיום פועלות 9 נציגויות של בנקים זרים בישראל שקיבלו את
הסכמת הנגיד כאמור. בשנים 94-97 נפתחה בממוצע נציגות אחת בשנה ואילו בשנים 98 ו- 99 גבר
הקצב ל- 3 ו- 4 נציגויות בשנה, בהתאמה. בשנת 2000 נפתחה נציגות אחת בלבד.
סניף - בנק ישראל מתיר פתיחת סניף בישראל לבנקים גדולים, בעלי דירוג גבוה בבנקאות
העולמית. בישראל פועלים כיום שני סניפים של בנקים זרים: סניף של STANDARD CHARTERED
BANK (לשעבר סניף של ANZ) וסניף של CITIBANK N.A. לאחרונה ניתן היתר לפתיחת סניף
בישראל גם ל – HSBC Bank plc.
בד"כ בשלב הראשון עוסק הסניף של הבנק הזר במתן שירותים לחברות גדולות ובסוגים אחרים
של בנקאות סיטונאית ורק בשלב הבא מורחבת הפעילות לתחום הבנקאות הקמעונאית. בישראל,
הסניף של STANDARD CHARTERED BANK פעל מלכתחילה במתן כל שירותי הבנקאות ו-
CITIBANK הודיע כבר על כוונתו לפעול בעתיד הקרוב גם במתן שירותים למשקי הבית.
חברה בת -ביצוע הפעילות אפשרי בדרך של הקמת חברה בת בנקאית בישראל או בדרך של
רכישת השליטה בבנק מקומי: המדיניות הקיימת לגבי הקמת בנק בישראל אינה שונה ביחס
לשולטים תושבי חוץ, לרבות בנק זר, או לתושבי ישראל.
כיום פועלים בישראל שני בנקים מקומיים בבעלות בנקים זרים: בנק פולסקא קאסא אופיקי
תל-אביב (בנק פאקאו) בע"מ, בבעלות הבנק האיטלקי UniCredito Italiano, ובנק אינווסטק
כללי בע"מ, הנשלט ע"י בנק אינווסטק, הדרום אפריקאי.
הניסיון בעולם מלמד כי מנקודת ראות רשויות הפיקוח, אין העדפה ברורה לאחת מצורות
ההתאגדות: סניף או חברה בת, במיוחד כשמדובר בבנקים גדולים בינלאומיים או ממדינות בהן
קיים פיקוח הולם ועל בסיס מאוחד.
 
מבנק ישראל נמסר, כי מאמר מפורט יותר בנושא זה פורסם היום באתר האינטרנט של הבנק.