סקירת ההתפתחויות הכלכליות במחצית הראשונה של שנת 2000
 
מסקירת ההתפתחויות הכלכליות למחצית הראשונה של שנת 2000, שפרסמה היום מחלקת
המחקר בבנק ישראל עולות הנקודות הבאות:
 
ענפי המשק
במחצית הראשונה של שנת 2000 התבססה ההתאוששות בפעילות הכלכלית שהחלה כבר ברביע
השני של שנת 1999. על כך מעידים הגידול המהיר בתוצר ובתוצר העסקי, העלייה במדד המשולב
למצב המשק, הגידול ביבוא התשומות ובמוצרי ההשקעה והגידול בתשומות העבודה בסקטור
העסקי. הצמיחה הכלכלית במשק מתרחשת תוך שינויים המאפשרים לה לעלות על פסים של
צמיחה מתמשכת: שינוי בהרכב התעסוקה - צמצומה בסקטור הציבורי והתרחבותה בסקטור
העסקי; שינוי בהרכב ענפי המשק - גידול מהיר בתפוקת הענפים המתקדמים, בעיקר ענפי
הטכנולוגיה העלית; שינוי בהרכב השימושים במשק - עלייה מהירה ביצוא ועלייה מתונה בצריכה
הפרטית והציבורית; והמשך ירידתו של הגירעון בחשבון המסחרי במאזן התשלומים, בעיקר עקב
הגידול הניכר ביצוא וזאת, למרות ההרעה בתנאי הסחר של המשק.
 
שוק העבודה
הסימנים הברורים לפעילות המוגברת במשק באו לידי ביטוי גם בגידול, מתון יחסית, בתעסוקה
וזאת, תוך עלייתה בסקטור העסקי וצמצומה בסקטור הציבורי. נראה, כי שוק העבודה נמצא
במגמת יציאה איטית מהרפיון שאפיין אותו אשתקד. כך, ירדו שיעורי ההשתתפות והתעסוקה,
אחרי שעלו באפן חד ברביע הקודם. דבר זה השתקף בירידה בשיעור האבטלה ל- 8.6 אחוזים
ברביע הראשון של השנה, לעומת 8.9 אחוזים ברביע האחרון של 1999. ניכרת התרחבות בביקוש
לעובדים בסקטור העסקי - אשר משתקפת בעלייה במספר המועסקים וגם במספר שעות העבודה
לעובד בסקטור זה. במקביל חל צמצום במצבת כח האדם בסקטור הציבורי, תוך ירידה בשעות
העבודה לעובד בסקטור זה. עד חודש אפריל השנה, עלה השכר הריאלי למשרת שכיר בסקטור
העסקי בצורה מהירה יחסית ובקצב כפול מזה שבסקטור הציבורי.
 
מאזן התשלומים
ברביע הראשון של השנה הצטמצם הגירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים בחצי מיליארד
דולר - והיקפו היה נמוך מזה שנרשם בכל רביע בשנת 1999. במחצית הראשונה של השנה חלה
האצה בקצב הגידול ביצוא הסחורות - אשר הואט במחצית השניה של 1999 - וזה הגיע לכ- 11
אחוזים - קצב כפול מזה שנרשם בכל שנת 1999. כמו כן, עד חודש יוני השנה נמשכה מגמת הגידול
ביצוא התעשייתי, המתרחשת מזה כשנה וחצי ברציפות. במקביל, גדל יבוא התשומות לייצור,
המעיד על הפעילות השוטפת במשק - בכ- 11 אחוזים - ויבוא נכסי ההשקעה, המעיד על הפעילות
העתידית במשק - בכ- 15 אחוזים. בנוסף, גדלו תנועות ההון אל המשק ברביע הראשון של שנת
2000 בכחצי מיליארד דולר, לעומת הרביע המקביל אשתקד וזאת, בעיקר על רקע הגידול החד
בהנפקות של פירמות ישראליות בחו"ל.
 
הסקטור הציבורי
במחצית הראשונה של השנה נרשם עודף ניכר בתקציב המקומי של הממשלה. גביית המסים -
בעיקר במסי הכנסה - הייתה גבוהה מהמתוכנן וכך נראה שבשנת 2000 כולה צפוי הגירעון
התקציבי להיות נמוך משמעותית מהתקרה שנקבעה ביעד הגירעון - עד 2.5 אחוזי תוצר. הצריכה
הציבורית פחתה ברביע הראשון של השנה בכ- 3 אחוזים, בין היתר, עקב צמצום התעסוקה
בשירותים הציבוריים.
 
המחירים
בתקופה הנסקרת הסתכמה העלייה במדד המחירים לצרכן ב- 0.8 אחוזים, במונחים שנתיים, ועל
פי ההערכות לגבי האינפלציה לשנה ולשנתיים קדימה, נראה כי זו התבססה בקרבת הגבול
התחתון של יעד האינפלציה שנקבע - 3 עד 4 אחוזים לשנה, לשנים 2000 ו- 2001.
 
 
שוק הכספים וההון
במהלך המחצית הראשונה של השנה, פעלה מדיניות הריבית במטרה לבסס את האינפלציה ל- 12
ול- 24 חודשים הקרובים בתוך תחום יעד האינפלציה - 3 עד 4 אחוזים לשנה עבור השנים 2000 ו-
2001. לאור האינפלציה הצפויה הנמוכה מהיעד במרבית התקופה, הפחית בנק ישראל את
הריבית, אשר הגיעה ל- 9.1 אחוזים לחודש אוגוסט. בתקופה זו, פעלה מדיניות הריבית על רקע
צמצום פער הריביות בין השקל לדולר, התגברות הביקושים למטבע חוץ, התנודות בבורסה
בארה"ב ופרסום המלצות הרפורמה במס הישיר על יחידים.
 
ההתפתחויות בעולם
על פי האומדנים של גופים בינלאומיים שונים - ביניהם, קרן המטבע הבינלאומית - צפוי קצב
גידול התוצר במדינות המפותחות (OECD) להגיע בשנת 2000 לכ- 4 אחוזים ובארה"ב, לכ- 4.4
אחוזים. גם הסחר העולמי צפוי לגדול - בשיעור של כ- 8 אחוזים. שיעורי גידול אלה מהירים
מאלה ששררו בשנים האחרונות. בנוסף, קצב האינפלציה במדינות המפותחות צפוי להישאר
בסביבת 2 אחוזים לשנה ושיעורי הריביות לטווח קצר צפויים לעלות מעט, לאחר שירדו בשלוש
השנים האחרונות. התפתחויות אלה בכלכלה העולמית מהוות תנאי רקע העשויים לסייע למשק
הישראלי לצמוח, תוך שמירה על