מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש יוני 1999 ב- 21,934 מיליוני דולר,
עליה של 382 מיליוני דולר, לעומת סוף חודש מאי.
 
שינוי יתרות מטבע החוץ במהלך חודש יוני נבע ברובו מגיוסי הממשלה בשוק האירו בניכוי
ההוצאות למימון פעולותיה בחו"ל.