מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע החוץ בסוף חודש נובמבר 1999 ב- 21,295 מיליוני דולר, ירידה של 395 מיליוני דולר לעומת סוף חודש אוקטובר.
השינוי ביתרות מטבע החוץ במהלך חודש נובמבר נבא בעיקר ממשיכות הממשלה לצורך מימון פעולותיה בחו"ל ומהפרשי שערים בין מטבעות.