מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש אוקטובר 1999 ב-21,693 מיליוני דולר, ירידה של 161 מיליוני דולר לעומת סוף חודש ספטמבר.
השינוי ביתרות מטבע החוץ במהלך חודש אוקטובר נבע בעיקר ממשיכות הממשלה לצורך מימון פעולותיה בחו"ל.