לקובץ התקשרות של נותני אשראי חוץ בנקאיים מפוקחים בעסקות מכר חוזר עם בנק ישראל


נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון
: "אחת מהמשימות המרכזיות של המדיניות המוניטרית שהובלנו במשבר הייתה להבטיח ולעודד את זרימת האשראי במשק והנגשתו ללווים, בדגש על העסקים הקטנים והזעירים. הצעד הנוכחי מצטרף לשורה ארוכה של צעדי מדיניות שנקט בנק ישראל מתחילת המשבר, שנועדו לסייע לעסקים להתמודד עם השלכות המשבר ולצלוח אותו.

בד בבד, הצעד הנוכחי מאפשר לשחקנים נוספים בשוק האשראי, חוץ בנקאיים, נגישות לעסקאות ריפו עם בנק ישראל, ובכך מעודד תחרות ומחזק את יכולתם להעמיד אשראי אטרקטיבי ללקוחות ע"י הוזלת מקורות המימון שלהם."

 

משבר הקורונה פגע באופן משמעותי וחריג בעסקים הקטנים והזעירים, ובכך השפיע גם  על נגישותם למקורות מימון. מטרת כלי המדיניות החדש הוא להגדיל את היצע האשראי לעסקים אלו גם באמצעות גופי האשראי החוץ בנקאיים המפוקחים, וזאת מעבר לאשראי הניתן על ידי המערכת הבנקאית. על רקע המשבר, הוזלת מקור המימון לנותני אשראי חוץ בנקאיים תיצור עבורם תמריץ ותתרום לתמסורת מהריבית הכללית במשק לריבית שמשלמים עסקים קטנים וזעירים עבור האשראי שניתן להם.

 

בהתאם לכך, בתקופת המשבר, ככלי נוסף ומשלים לתוכנית ההלוואות לטווח ארוך למערכת הבנקאית שניתנות בכפוף להעמדת אשראי לעסקים קטנים וזעירים, יציע בנק ישראל עסקות ריפו לגופי האשראי החוץ בנקאיים המפוקחים על ידי בנק ישראל (חברות כרטיסי האשראי) או על ידי רשות שוק ההון[1]. עסקות הריפו תבוצענה גם הן בכפוף להעמדת אשראי לעסקים קטנים וזעירים ובהתאם לדיווח שיועבר לשם כך לבנק ישראל.

 

במסגרת עסקות הריפו בנק ישראל יקבל מהגופים בטוחות סחירות: אג"ח ממשלתיות, מק"מ ואג"ח תאגידיות בקריטריונים מסוימים. הריבית תיקבע על שיעור של 0.1%, ובכפוף להעמדת אשראי לעסקים קטנים וזעירים בריבית של עד פריים + 1.3%, הריבית תעמוד על שיעור קבוע של 0.1%-. העסקות תבוצענה לטווח של 6 חודשים עם אפשרות לתקופה נוספת של 6 חודשים באותם התנאים.

הכלי החדש יחל לפעול בשבוע הראשון של חודש ינואר 2021. עד ה-20 לדצמבר 2020 יפורסמו כל התנאים והפרטים הרלוונטיים באתר בנק ישראל.[1] גופים אשר קיבלו רישיון מאת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לעיסוק במתן אשראי מורחב כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016​ 

​​