תנועות הון למשק במחצית הראשונה של 1998
יבוא ההון נטו של הסקטור הפרטי הסתכם במחצית הראשונה של 1998 בכ- 1.5 מיליארד דולר, לעומת 1.7 ו- 6.7 מיליארדים, במחצית השניה והראשונה של 1997, בהתאמה.
השקעותיהם של תושבי חוץ הסתכמו במחצית הראשונה של 1998 בכמיליארד דולר, לעומת 2.1 מיליארדים במחצית השניה של 1997 ו- 1.6 מיליארדים במחצית הראשונה של אותה שנה.
חלק משמעותי מהשקעות תושבי חוץ מומנו השנה באמצעות אשראי שקלי בהיקף של 420 מיליון דולר, לעומת 165 מיליון דולר ב- 1997. יצויין, כי בשנים 1995 ו- 1996 מומנו השקעות תושבי חוץ באמצעות אשראי במט"ח, בלבד.
 
סך תנועות ההון
מהפיקוח על מט"ח בבנק ישראל נמסר, כי במחצית הראשונה של 1998 הסתכם יבוא ההון למשק בכ- 1.5 מיליארד דולר, בדומה להיקף שנרשם במחצית השניה של 1997 – 1.7 מיליארד דולר. עם זאת, מדובר בהיקף נמוך, יחסית לזה שאיפיין את השנים 1995 ו- 1996 וכן את המחצית הראשונה של 1997. הרמה הנמוכה של יבוא ההון למשק השנה הושפעה מיבוא הון בהיקף מצומצם יחסית, ע"י תושבי ישראל – 865 מיליון דולר – ותושבי חוץ – 618 מיליוני דולר. זאת, בעוד שבמחצית השניה של 1997 הושפע סך תנועות ההון למשק מיבוא הון גדול של תושבי חוץ – כ- 2.1 מיליארד דולר – שקוזז חלקית ע"י יצוא הון של תושבי ישראל – 356 מיליון דולר.
תנועות ההון של תושבי ישראל                                                                                     מהפיקוח על מט"ח נמסר עוד, כי יבוא ההון של תושבי ישראל במחצית הראשונה של 1998 – 865 מיליוני דולר – מוסבר בעיקר ע"י נטילת אשראי במט"ח בהיקף של 1.9 מיליארד דולר. יצויין, כי מרבית יבוא ההון חל בארבעת החודשים הראשונים של השנה – כ- 1.4 מיליארד דולר – עקב לקיחת אשראי במט"ח בהיקף של כ- 1.7 מיליארד דולר. בחודשיים שלאחר מכן, נרשם יצוא הון נטו של 534 מיליון דולר, ע"י תושבי ישראל, אשר לקחו אשראי במט"ח בהיקף של כ- 200 מיליון דולר, בלבד. בפיקוח על מט"ח מציינים, כי במקביל, ירדה יתרת האשראי הצמוד למט"ח בארבעת החודשים הראשונים של השנה בכ- 400 מיליון דולר, ובחודשיים שלאחר מכן בכ- 200 מיליונים נוספים. כמו כן, הירידה בפער הריבית בין השקל לבין הדולר הביאה למעבר מאשראי דולרי לאשראי במטבעות שהריבית עליהן נמוכה יחסית – בעיקר הפרנק השוויצרי והיין היפני. במחצית הראשונה של 1998 הגיעו ההפקדות (נטו) בפיקדונות במט"ח של תושבי ישראל להיקף של 815 מיליון דולר (כל ההפקדות בוצעו בארבעת החודשים הראשונים של השנה), בין היתר, עקב העלייה בציפיות לפיחות השקל לקראת ההתקדמות המשמעותית שחלה בליברליזציה בשוק מט"ח, השנה. בפיקוח על מט"ח מדגישים, כי ליישום צעדי הליברליזציה במט"ח ב- 1998, הייתה השפעה קטנה יחסית  עד כה, על תנועות ההון. בחודש יוני נרשמה העברת מט"ח מפיקדונות בארץ לפיקדונות בחו"ל (פעולה המותרת בעקבות הליברליזציה במט"ח) ע"י מספר עסקאות קטן, בהיקף של 221 מיליון דולר. יצויין, כי חודש לאחר מכן נרשמה העברת מט"ח לכיוון ההפוך – מפקדונות בחו"ל לפקדונות בארץ – בהיקף דומה.
תנועות ההון של תושבי חוץ                                                                                               עוד עולה מנתוני הפיקוח על מט"ח, כי יבוא ההון נטו של תושבי חוץ הסתכם במחצית הראשונה של 1998 ב- 618 מיליון דולר, לעומת היקף של 2.1 מיליארדים במחצית השניה של 1997 וההיקפים הגדולים שנרשמו מאז שנת 1995. גם בהשקעות (נטו) של תושבי חוץ חלה השנה ירידה. השקעותיהם הריאליות של תושבי חוץ הסתכמו במחצית הראשונה של השנה ב- 285 מיליון דולר בלבד, לעומת מיליארד ו- 720 מיליון דולר במחצית השניה והראשונה של 1997, בהתאמה. השקעותיהם הפיננסיות של תושבי חוץ ב- 1998 הסתכמו ב- 753 מיליון דולר, לעומת כמיליארד וכ- 900 מיליון דולר במחצית השניה והראשונה אשתקד, בהתאמה. ראוי לציין, כי השנה חל גידול חד בהשקעות הפיננסיות של תושבי חוץ בבורסה בתל-אביב, אשר הסתכמו ב- 575 מיליון דולר – רובן ברביע השני של השנה – סכום העולה על ההיקף שנרשם בכל אחת מהמחציות של 1997 וכן בכל אחת מהשנים 1996 ו- 1995. בניגוד לשנים הקודמות, מומן השנה חלק משמעותי מהשקעות תושבי חוץ באמצעות אשראי שקלי. במחצית הראשונה של 1998 מומנו השקעות אלה ע"י אשראי שקלי בהיקף של 421 מיליון דולר, לעומת 165 מיליון דולר בלבד, ב- 1997. לעומת זאת, בשנים 1995 ו- 1996 המימון היה רק באמצעות אשראי במט"ח. העדפתם של תושבי חוץ לממן את השקעותיהם באשראי שקלי נובעת מהערכתם לגבי עלייה בסיכון שער החליפין של השקל.