המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל, פרסם היום מספר תיקונים להוראת יחס הון מזערי, בכללם הוראה המחייבת את התאגידים הבנקאיים לקיים יחס הון מזערי בשיעור 9%, במקום 8% עד כה.
מהפיקוח על הבנקים נמסר, כי העלאה זו ביחס ההון המזערי מתחייבת לאור התגברות הסיכונים הבנקאיים והפיננסיים, ובכללם סיכוני אשראי, סיכוני שוק, סיכוני תפעול, סיכונים משפטיים ועוד. זאת, בעיקר על רקע ההשלכות האפשריות של התנודתיות הגבוהה בשווקים הפיננסיים בעולם – ובכלל זה, בשוקי מטבע חוץ. תנודתיות זו עלולה לגרום לשינויים ביחס ההון של התאגידים הבנקאיים, עקב שיערוך נכסים והפסדי אשראי אפשריים, על רקע משקלו של האשראי במט"ח בסך האשראי הבנקאי.
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי מערכת הבנקאות בישראל יציבה לחלוטין, כפי שהדבר משתקף הן בנתונים הרלוונטיים שמתקבלים ממערכת הבנקאות והן בתוצאות הבדיקות השוטפות שעורך הפיקוח על הבנקים. העלאת יחס ההון המזערי לרמה הנהוגה בפועל בבנקים בארה"ב ובאירופה, נועדה לחזק את מערכת הבנקאות, על רקע התנאים המשתנים בשווקים הפיננסיים.
התיקונים כללו גם הקלה ביחס ההון המזערי בשקלול הלוואות לדיור שבוטחו על ידי חברת ביטוח למשכנתאות העומדת בתנאים מסוימים, כפי שקבע המפקח על הבנקים. הקלה זו תאפשר לתאגיד צעירים, הנזקקים למימון גבוה יחסית, לשם רכישת דירה.
תיקונים אלה יכנסו לתוקף – מיידית