עקרי דברי נגיד בנק ישראל, פרופ' יעקב פרנקל, בועידה השנתית של
המרכז לניהול (המי"ל) 1999 הנערכת היום בתל-אביב
המשק הישראלי מצוי במציאות חדשה של הכלכלה הגלובלית המציבה בפניו אתגרים והזדמנויות. זאת, בעקבות תהליך ממושך של השתלבות מוצלחת ביותר בכלכלה העולמית. שיעור האינפלציה במשק הישראלי הורד לשיעור הנמוך ביותר מזה עשרות שנים ומתקרב עתה לרמה השוררת במדינות המערב, שוק מטבע החוץ עבר תהליך ליברליזציה מוצלח, משטר שער חליפין הוגמש, והונחה התשתית לחידוש הצמיחה המתמשכת. בעקבות אלה, זכה המשק הישראלי לדירוג גבוה בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים והפך ליעד אטרקטיבי עבור משקיעים זרים – אשר פעילותם במשק הולכת וגוברת במהלך השנים – ועבור בנקים זרים המרחיבים את פעילותם במשק הישראלי. על מנת למצות את ההזדמנויות העומדות בפני המשק, יש להמשיך באסטרטגיה הכלכלית של פתיחות ואימוץ הנורמות המקובלות בכלכלות המפותחות. זאת, באמצעות מדיניות כלכלית ארוכת טווח המתבססת על הצבת עידים רב-שנתיים המחזקים את המחויבות לתחרותיות ויציבות כלכלית. השגת יעדים כאלה בתחום מדיניות התקציב, האינפלציה והשינויים המבניים יתרמו לתרגום ההאצה המשמעותית המסתמנת אחרונה בפעילות הכלכלית לקצב צמיחה מוגבר ומתמשך. חידוש הצמיחה המתמשכת מהווה מפתח לפתרון הנכון לבעיית האבטלה במשק.
המשק הישראלי הצליח לעמוד בשנים האחרונות במבחנים חשובים שהוכרעו בזכות הנחישות של מדיניות הפתיחות והליברליזציה בשוקי הכספים וההון, תוך מחויבות להורדת האינפלציה וריסון תקציבי. בהקשר זה, יש לציין כי אסטרטגיית אי-ההתערבות בשוק מט"ח, תוך עידוד העמקתו של שוק זה, יחד עם הגמשת משטר שער החליפין ומיקוד מדיניות הריבית בהשגת יעד האינפלציה של הממשלה, תרמו להתמודדות המוצלחת של המשק עם השפעות המשברים הפיננסיים העולמיים אשתקד. מדיניות זו תרמה להצלחת הליך הליברליזציה בשוק מטבע חוץ, להפחתה ניכרת באינפלציה, ולאחרונה גם להתאוששות משמעותית בפעילות הכלכלית. כעת, חיוני כי הכנסת תאמץ את השינויים המבניים ואת תקציב המדינה לשנת 2000, בהתאם למסגרת ולהרכב, עליהם החליטה הממשלה, ושתגובש ותאומץ רפורמה כוללת במס שתביא לאורך זמן להפחתת נטל המס, להרחבת בסיס המס ולרציונליזציה בשעורי המיסוי. בנוסף, יש לקדם ביתר שאת את הטיפו בקרנות הפנסיה, במסגרת המשך הרפורמה בשוק ההון.
חיוני להביא לתיקון חוק בנק ישראל בהתאם לסטנדרטים המקובלים בעולם המפותח וזאת, על בסיס דו"ח ועדת לוין. כך יחוזק הבסיס עליו פועל בנק ישראל לקידום המשק לנוכח אתגרי המאה ה- 21. בהתאם לכך, חשוב שחוק בנק ישראל החדש יכלול את ארבעת הרכיבים שהוצעו בדו"ח ועדת לוין כמקשה אחת: היעד העיקרי של הבנק חייב להיות השגת יציבות מחירים ושמירה עליה לאורך זמן; לבנק חייבת להיות עצמאות מלאה בהפעלת הכלים הדרושים; על הבנק לפעול תוך הגברת השקיפות והדיווחיות לממשלה, לכנסת ולציבור; וכן, יש להקים ועדה מוניטרית בראשות הנגיד אשר חבריה יהיו אנשי מקצוע ובעלי ניסיון בתחומים הרלוונטיים, וכן חסרי פניות וניגודי עניינים אשר מחויבותם המלאה והבלעדית היא לבנק ישראל. יוזמות חקיקה שאינן עקביות עם עקרונות אלה מסוכנות ומהוות סטייה מהאסטרטגיה הכלכלית המוצלחת של הגלובלזציה ושל אימוץ הנורמות המקובלות במשקים המפותחים, שהונהגו עד כה.