עמדת בנק ישראל צעדי המדיניות הכלכלית המתגבשת כיום
מבנק ישראל נמסר, כי הפעלת תכנית כלכלית שבה שותפים הגורמים הכלכליים העיקריים במשק, מחייבת להגדיר תחילה את המטרות של התכנית בתחום התעסוקה, קצב הצמיחה, הרכב הצמיחה אשר יובל ע"י יצוא והשקעות, יציבות מחירים ויציבות פיננסית.
בהינתן המטרות אפשר להחליט על האמצעים להשגתן. האמצעים העיקריים הם:
 
- תקציב המדינה ל- 2002 ואילך, כאשר ההכנסות מותאמות לתחזית סבירה של ההתפתחויות הכלכליות, רמת ההוצאות מותאמת ליעדי גרעון וחוב ממשלתי יורדים, והרכב ההוצאות מותאם לתמיכה בצמיחה ובתעסוקה;
- חקיקת החוק המסדיר נוהל אישור הצעות חוק פרטיות;
- מדיניות ריבית לשמירה על יציבות מחירים ולתמיכה ביציבות של השווקים והמוסדות הפיננסיים, תוך הסרת המגבלות הקיימות על אפשרויות הפעולה של בנק ישראל;
- מדיניות שכר בסקטור הציבורי הרחב לשמירת השכר הריאלי הכולל של העובדים;
- שמירה על שכר המינימום הקיים, תוך עדכונו אחת לשנה לפי השנוי במדד, והסדרי אכיפה יעלים של החוק;
- סיוע למפעלים במצוקה במסגרת סדר העדיפויות של המסגרת הנתונה לעיל של הוצאות הממשלה ועל בסיס שיתוף מלא של הבעלים והעובדים;
- מדיניות אפקטיבית לצמצום מספרם של העובדים הזרים;
- צימצום עיוותים בשווקים הפיננסיים כדי לפתח את שוק ההון לעידוד הצמיחה.
בנק ישראל יתרום באופן פעיל להגדרת המטרות, פירוט האמצעים, ולאחר מכן – בביצוע ובמעקב אחר הפעלת התכנית, אם תתגבש.