עיקר דברי פרופ' ליאו ליידרמן, מנהל מחלקת המחקר וחבר ההנהלה הבכירה
 בבנק ישראל בפני המועדון הפיננסי הישראלי היום בתל-אביב
על המדיניות המוניטרית: חשוב שכבר במחצית השנה הנוכחית ייקבע יעד האינפלציה לשנתיים הקרובות לפחות, וכך יישמר התוואי הרב-שנתי של יעד האינפלציה. בנוסף, חשוב שתישמר המסגרת שבה נקבעים, בו זמנית, יעד הגירעון בתקציב ויעד האינפלציה - כאמור, לפחות לשנתיים קדימה - וזאת, כבסיס למדיניות המאקרו-כלכלית של המשק וכהנחייה  לניהול המדיניות המוניטרית ע"י בנק ישראל. במקביל להפחתה המשמעותית בריבית בנק ישראל - כ- 4 נקודות אחוז מ- 13.5% בפברואר 1999 ל- 9.6% באפריל 2000 - ולצמצום הרב בפער הריביות בין השקל למטבעות חוץ - גם לאור העלאת הריביות בחו"ל, ובעיקר הריבית הדולרית - נמשכה היציבות היחסית בשווקים הפיננסיים בישראל - כולל שוק מט"ח - והירידה בציפיות לאינפלציה משוק ההון ל- 12 חודשים קדימה - מרמה של כ- 5% בינואר 1999 למעט מתחת ל- 3% באפריל 2000. התפתחות זו מצביעה על כך שהפחתת ריבית זו נתפשה ע"י שוקי ההון כזהירה ואמינה וכעקבית עם הירידה בסביבת האינפלציה ועם יעד האינפלציה שקבעה הממשלה.
 
על המדיניות התקציבית: חשוב שהגירעון התקציבי בפועל בשנת 2000 יהיה נמוך מזה שבשנה הקודמת, ושעודף ההכנסות הצפוי השנה - יחסית לתכנון - ייועד להמשך הורדת נטל החוב הממשלתי הגדול מאוד. הדבר חיוני כדי לשמור על אמינותה של האסטרטגיה התקציבית - הפחתה רב-שנתית בגירעון התקציבי של הממשלה - החיונית כדי לתמוך בחזרת המשק לצמיחה בת-קיימא וזאת, תוך שמירה, ואף שיפור, במעמדו הפיננסי בעולם. כזכור, על בסיס הערכה שהתבררה בדיעבד כמוטעית ביחס לגירעון התקציבי לשנת 1999, הועלתה תקרת הגירעון לשנת 2000 -  מ- 1.75 ל- 2.5 אחוזי תוצר. רק מדיניות של שמירה על השכר הריאלי תהיה עקבית עם היעדים הכלכליים של הממשלה, ובפרט עם המשך ההתאוששות בפעילות, תוך גידול בתעסוקה. זאת, לנוכח ההתפתחויות בתחום השכר המהוות איום מרכזי על מסגרת התקציב והמשמעת התקציבית. בנוסף, חשוב שהובלת המשק לצמיחה בת-קיימא תעשה ע"י המגזר העסקי ולא ע"י הממשלה. הפחתה הדרגתית ולאורך זמן בשיעור הוצאות הממשלה מהתוצר, בגירעון בתקציב, ובנטל המס, לצד שינוי משמעותי בהרכב ההוצאות לטובת שיפור התשתיות במשק, והעמקת הרפורמות המבניות להגברת התחרות יתרמו לחזרה לצמיחה בת-קיימא.
על מצב המשק: החל מהרביע השני של 1999, המשק הישראלי נמצא בתהליך התאוששות מרמת הפעילות הממותנת ששררה בין הרביע השני של 1996 לרביע הראשון של 1999, כולל. ביצועי המשק המרשימים בתחום הצמיחה והתעסוקה במגזר העסקי שנרשמו במהלך 1999 הצביעו על תפנית בפעילות הכלכלית - מהאטה לעבר צמיחה. במהלך 1999 חל גידול בביקוש לעבודה שהתבטא בגידול במספר שעות העבודה השבועיות למועסק ובמספר המועסקים במגזר העסקי. ככל הנראה, המשך תהליך ההתאוששות בפעילות הכלכלית יהיה הדרגתי ויאופיין בתנודתיות רבה בפעילות סביב מגמה של עלייה בה. נתונים עבור החודשים הראשונים של שנת 2000 מצביעים על היחלשות מסוימת בעוצמת ההתאוששות בפעילות, אך לא על עצירה בה. בכל מקרה, מוקדם עדיין כדי לקבוע האם מדובר בתופעה זמנית או מתמשכת יותר. שיפור משמעותי בנתוני האבטלה צפוי להתרחש רק במחצית השנייה של השנה או בתחילת שנת .2001