עיקרי דברי נגיד בנק ישראל, פרופ' יעקב פרנקל, באסיפה הכללית השנתית
של איגוד הבנקים, שנערכה בת"א
 
היעדים הכלכליים העומדים בפני המשק הישראלי בעת זו הם חידוש הצמיחה לתוואי מתמשך
לאורך זמן, יציבות כלכלית שבמרכזה יציבות מחירים, המשך תהליך ההשתלבות המוצלח של
המשק הישראלי בכלכלה העולמית, גידול בפריון, וקליטת העלייה.
 
הניסיון המוצלח של המשק הישראלי בהשתלבותו בתהליך הגלובליזציה בא לידי ביטוי בעיקר,
בשימור מעמדו הפיננסי בשוקי ההון הבינלאומיים, בקצב מוגבר של השקעות זרות במשק,
ובהתמודדותו המוצלחת עם השפעות הזעזועים הפיננסיים העולמיים ברביע האחרון של 1998. על
רקע מציאות חדשה זו, הנורמות המקובלות בעידן הגלובליזציה מספקות תשובה חד משמעית
באשר לאסטרטגיה הכלכלית הדרושה להשגת היעדים החשובים עבור המשק הישראלי.
 
המדיניות הנכונה חייבת להתבסס על שיקולים ארוכי טווח. מדיניות זאת נדרשת לשימור המסגרת
המאקרו-כלכלית ההכרחית להגברת חוסנו ויציבותו הכלכליים של המשק ולהגברת אמינותו
בשוקי ההון הבינלאומיים. כך, המשק הישראלי ימשיך להוות מקור משיכה להשקעות זרות
ולאמון המשקיעים בשקל, התפתחויות הכרחיות להשגת הצמיחה. מדיניות אחרת, המתבססת על
התרת רסן התקציב והאצת העלייה בכמות הכסף, מסוכנת במיוחד בעידן הגלובליזציה.
 
קיימת תלות הדדית בין יציבות מקרו-כלכלית ויציבות המערכת הפיננסית - ובמרכזה מערכת
הבנקאות. חיזוק חוסנה של המערכת הפיננסית תורמת ליציבות מקרו-כלכלית והגברת יציבותה
של המערכת המקרו-כלכלית תורמת לחוסנה של המערכת הפיננסית. בכך, מערכות אלה משלימות
זו את זו. בהקשר זה, אחד האתגרים החשובים הניצבים בפני המערכת הפיננסית, המשתלבת
בכלכלה הגלובלית, הוא יצירת התנאים המאפשרים תמחור נכון של סיכונים. ניהול ותמחור
סיכונים נכון מהווה תשתית חשובה להתמודדות עם המציאות החדשה המאפיינת את הכלכלה