עדכון תכנית מוניטרית לחודש יוני 2002
 
בנק ישראל הודיע היום על עדכון בתכניתו המוניטרית לחודש יוני 2002, אשר במסגרתה תועלה ריבית
בנק ישראל בשיעור של 1.5 אחוזים לרמה של 7.1 אחוזים. השינוי יכנס לתוקף ביום שלישי 11.6.02.
עליית הריבית הכוללת בחודש יוני מסתכמת, אפוא ב- 2.5 אחוזים.
 
בבנק ישראל מסבירים, כי בחודשים האחרונים נרשמה מגמת עלייה בציפיות לאינפלציה לשנה קדימה,
והיא חורגת מזה זמן מהגבול העליון של יעד יציבות המחירים, שהוא 3%, ואף הגיעה לאחרונה ל- 5%.
האינפלציה בשנת 2002 מוערכת בסדר גודל כפול מהגבול העליון של יעד יציבות המחירים, וגם לשנה
קדימה לא נראית עדיין התכנסות לתחום יציבות המחירים.
 
בבנק ישראל מוסיפים כי העלאת הריבית לטווח קצר נועדה לתמוך בהחזרת האינפלציה לתחום של
יציבות מחירים וכדי לחזק את היציבות הפיננסית. החלטת הריבית שלא בלוח הזמנים הרגיל התקבלה
עקב הצטברות אינדיקציות המצביעות על התרחקות מסביבה של יציבות מחירים, וביניהם העלייה
בהערכת האינפלציה לשנים הבאות של שוק ההון ושל החזאים הפרטיים, פיחות מהיר ומתמשך של שער
השקל, הגברת אי הודאות עקב ההחמרה באירועים הביטחוניים, וכן שערי ריבית עולים לטווח ארוך,
המצביעים על התרופפות המשמעת התקציבית.
 
בבנק ישראל מציינים כי התיקון לתקציב 2002, אשר אושר לפני ימים ספורים בכנסת, מבוסס על יעד
גרעון של כ- 4 אחוזי תוצר - העדכון השלישי כלפי מעלה של יעד זה בשנה האחרונה. בהגדרה
הבינלאומית המקובלת שווה יעד זה לכ- 7 אחוזי תוצר - שעור מדאיג בכל קנה מידה.
 
בבנק ישראל מבהירים, כי העלאת הריבית לטווח קצר יכולה אמנם להביא לעלייה מסויימת בריבית
הריאלית, אך רמתה כיום נמוכה בהרבה מזו ששררה בשנים האחרונות, וביחד עם הפיחות הריאלי
שנוצר (שישמר רק אם תמנע האצה באינפלציה) תומכים בעידוד הצמיחה והתעסוקה. בבנק ישראל
מסבירים כי השגת יציבות מסייעת, כשלעצמה, להתמתנות המגמות המסתמנות של העמקת המיתון,
ולהגברת החוסן הכלכלי של המשק, החשוב כל כך בעיתות של אי-ודאות.
 
עוד נמסר מבנק ישראל כי הבנק ימשיך ויפעל ככל שידרש כדי להחזיר את המשק לסביבה של יציבות
מחירים ושל יציבות פיננסית. בהקשר זה מצביעים בבנק ישראל על מספר גורמים בהם יש להתחשב
כאשר מתייחסים ליציבות במשק וביניהם: אי-החזרת המדיניות התקציבית לגרעונות תקציביים
פוחתים ולמגמה יורדת של חוב ממשלתי, הסלמה נוספת באירועים הביטחוניים, והצעת חוק בנק
ישראל, כפי שהונחה על שולחן הכנסת, המבטלת את יכולת בנק ישראל לפעול בצורה עצמאית ונחושה
למען שמירה על יציבות המחירים.