סקר חברות לרביע השני של שנת 2001
ממחלקת המחקר בבנק ישראל נמסר, כי החריפה הירידה בפעילות הכלכלית במרבית ענפי המשק, זה הרביע השלישי ברציפות מאז החלו האירועים הביטחוניים.
מדיווחי חברות התעשייה עולה, כי ברביע השני נמשכה הירידה בתפוקתן זה הרביע השלישי ברציפות וזאת לאחר הגידול המואץ בתפוקתן קודם לכן שנמשך ששה רביעים רצופים.
דיווחי חברות המסחר מלמדים על המשך במגמת הירידה במכירות זה הרביע השלישי ברציפות וגם לרביע הבא צופות חברות המסחר ירידה בפעילותן.
חברות הבנייה דיווחו על ירידה חדה בפעילותן זה הרביע השלישי ברציפות תוך כדי ירידה במחירים וציפייה להמשך ירידה בפעילות.
מדיווחי חברת התחבורה והתקשורת עולה, כי ירדה רמת הפעילות של ענף התחבורה ואילו חברות התעופה והתקשורת דווחו על עלייה בפעילותן.
חברות המלונאות המשיכו לדווח על ירידה בפעילותן זה הרביע השלישי ברציפות- במיוחד במכירת שירותים לתיירים מחו"ל.
חברות השירותים העסקיים דיווחו גם הן על ירידה בפעילותן, ובהזמנות לרביע הבא מהארץ ומחו"ל.
החברות המשתתפות בסקר צופות כי האינפלציה ל- 12 החודשים הקרובים תעלה ל- 2.7 אחוזים בממוצע, לעומת 2.2 אחוזים בסקר שנערך ברביע הקודם.
מסקר החברות, שפרסמה היום מחלקת המחקר בבנק ישראל לרביע השני של שנת 2001 עולה, כי במרבית הענפים נרשמה ירידה בפעילות למעט בענף התקשורת בו נרשמה עלייה. במחלקת המחקר מציינים כי ירידה זו בפעילות היא על רקע האירועים הביטחוניים- והמשבר העולמי בענפי ההיי-טק.
מדיווחי חברות התעשייה ניתן ללמוד על ירידה בתפוקת הענף זה הרביע השלישי ברציפות. הירידה נרשמה במכירות לשוק המקומי וביצוא, שמקורה בירידה בביקושים. הירידות ביצוא הקיפו את הענפים המסורתיים והמתקדמים, שגם דיווחו על ירידה רבה בהזמנות לרביע הבא. לעומת זאת חברות מהענפים המעורבים דיווחו על עליה ביצוא. כמעט כל ענפי המשנה בתעשיה דיווחו על ירידה בפעילותן למעט חברות מענף המשקאות והמזון, ענף זה אף דיווח על עלייה ביצוא ובהזמנות לרביע הבא.
במחלקת המחקר מבהירים, כי ממצאי סקר החברות לרביע האחרון של שנת 2000 מבוססים על תשובותיהן של 680 חברות ועסקים.
שאלות הסקר הן איכותיות; החברות מתבקשות לדווח על כיווני השינויים של המשתנים השונים- עליה, ירידה או יציבות- ולציין את עוצמת השינוי- "הרבה", "מעט".
בכל הענפים, למעט בענף המלונאות, נתבקשו החברות לציין את השינוי בפועל לעומת הרביע הקודם ללא ניכוי עונתית. בענף המלונאות מתבקשות החברות להשוות את התוצאות לרביע המקביל בשנה הקודמת.
התוצאות מנותחות באמצעות "מאזן הנטו"- המוגדר כהפרש בין אחוז החברות המדווחות על עליה לבין האחוז המדווח על ירידה, מכלל החברות המדווחות; בחישוב המאזן נטו נילקח בחשבון כוון השינוי על פי דווחי החברות, אך לא עוצמתו. כך, מאזן נטו אפס מלמד על יציבות בפעילות, מאזן נטו חיובי על עליה ומאזן נטו שלילי על ירידה. על עוצמת השינוי ניתן להסיק מגודלו של המאזן נטו, יחסית לתקופות הקודמות.
במחלקת המחקר מוסיפים, כי נתוני סקר החברות נמצאו בדרך כלל מתואמים עם הנתונים המקרו כלכליים של המשק ויתרונם הוא בהיותם זמינים ומספקים מידע מהיר יחסית לנתונים אחרים.