סקר חברות לרביע השני של 1998
 
פעילותן הכלכלית של החברות הענפי התעשייה, המסחר, והתחבורה והתקשורת נשארה ללא
שינוי – ברמה נמוכה יחסית – לצד ירידה בפעילות בענפי הבנייה והמלונאות.
 
דיווחי חברות התעשייה מצביעים על אי שינוי מתמשך בפעילותן, על ירידה במכירותיהן לשוק
המקומי - בחברות הגדולות והבינוניות - ועל אי שינוי ביצוא. כמו כן, החברות צופות כי ברביע
הבא תמשכנה מגמות אלה. למעלה מ- 40 אחוזים מהחברות ייחסו את ההתפתחות בפעילות
למחסור בהזמנות. על אף היציבות בתפוקת ענף התעשייה, ירדה הפעילות בענף הכרייה, החציבה
וחומרי הבנייה והעץ - בעיקר כתוצאה מהירידה בפעילות בענף הבנייה - ובענף היהלומים -
המושפע במידה מסוימת מהמשבר במזרח אסיה.
 
מדיווחיהן של חברות המסחר נמשכת האטה במכירות. כמו כן, החברות אינן צופות שינוי
במכירות ברביע הבא, אך צופות ירידה במספר המועסקים הקבועים. מדיווחי החברות עולה, כי
הסיבה הרווחת להתפתחות הפעילות בענף המסחר, בעיניי החברות, ממשיך להיות המצב הכלכלי
בישראל.
 
מדיווחי חברות הבנייה עולה, כי נמשכה הירידה בהיקף הביצוע של עבודות בינוי, מאז הרביע
השלישי של 1996. כמו כן, פחת משקל החברות המייחסות את הירידה בפעילות הענף למחסור
בעובדים ולקשיי מימון, אך הירידה בביקוש ממשיכה להיות המגבלה העיקרית. ראוי לציין, כי
הצמצום בהיקף הביצוע של עבודות הבינוי משותף לכל החברות המדווחות ולכל תחומי הפעילות -
בנייה למגורים או תשתיות.
 
בענף המלונאות דווח על המשך צמצום הפעילות, שהחל במחצית השנייה של 1996. הירידה
בפעילות התבטאה בירידה בלינות התיירים בעוד שבלינות הישראלים לא דווח על שינוי.
 
מדיווחיהן של חברות התחבורה והתקשורת מסתמנת יציבות בפעילות הענף, תוך עליה בפעילות
בתחומי התעופה והספנות.
 
מסקר הציפיות לאינפלציה של החברות עולה, כי הציפיות לאינפלציה התמתנו. האינפלציה
הצפויה ל- 12 החודשים הקרובים (יולי 1998 עד יוני 1999 ) ירדה בכ- 0.7 נקודות אחוז, לעומת
הרביע הקודם, והיא כ- 6 אחוזים. בבנק ישראל מדגישים, כי רמה זו גבוהה משמעותית מהציפיות
הנגזרות משוק ההון ומתחזיות לאינפלציה ממקורות שונים - מסיבות שאינן ברורות.
 
בבנק ישראל מבהירים עוד, כי ממצאי סקר החברות לרביע השני של 1998 מבוססים על תשובות
של 676 חברות ועסקים. השאלות הנוגעות לפעילות הן איכותיות: החברות מתבקשות לדווח
בעיקר על כיווני השינויים במשתנים השונים (עלייה, ירידה או ללא שינוי) ולציין את עוצמת
השינויים (משמעותי, מתון). עם זאת, בניתוח התוצאות של ענף התעשייה בלבד מובאים בחשבון
גם אומדנים משוקללים לפי קבוצות גודל (מספר העובדים).