סקר החברות של הרביע השלישי של שנת 1999: התאוששות
משמעותית בענפי המשק הראשיים
מדיווחי חברות התעשייה עולה, כי חל גידול בתפוקה – זה הרביע השני ברציפות – אשר לווה בגידול במכירות לשוק המקומי, בייצוא ובהזמנות לייצוא.
מדיווחי חברות המסחר עולה, כי חל גידול במכירות - זה הרביע השלישי ברציפות – במלאי ובמכירות הצפויות לרביע הבא.
מדיווחי חברות הבנייה עולה, כי נמשכת הירידה בפעילות, אך שיעור החברות שדיווח על כך נמוך משמעותית מזה שהיה ברביעים קודמים. החברות אף דיווחו על ציפיות לגידול בפעילות לרביע הקרוב.
מדיווחי חברות המלונאות עולה, כי חלה התרחבות מסוימת בפעילות, זה הרביע השני ברציפות.
מדיווחי חברות התחבורה והתקשורת עולה, כי בדומה לרביע הקודם, נמשך הגידול בפעילות הכוללת.
מדיווחי חברות בענף השירותים העסקיים – הנכלל בסקר לראשונה – עולה, כי במרביתן חל גידול בפעילות ובהזמנות וציפיותיהן לרביע הבא מצביעות על המשך מגמה זו.
הציפיות של החברות לעליית מחירים ב- 12 החודשים הקרובים ירדו לרמה של 5.1 אחוזים לעומת 5.7 אחוזים ברביע הקודם.
מסקר החברות שפרסמה היום מחלקת המחקר בבנק ישראל עבור הרביע השלישי של שנת 1999 עולה, כי ברביע השלישי של השנה התחזקה מגמת ההתאוששות בענפי המשק הראשיים, שהסתמנה מדיווחי החברות כבר ברביע הקודם – ענפי התעשייה, המסחר, התחבורה והתקשורת והמלונאות. בענף הבנייה דווח על המשך הירידות, אם כי בעוצמה פחותה מזו שברביעים קודמים.
דיווחי חברות התעשייה על גידול בתפוקה, זה הרביע השני ברציפות, וכן על עלייה משמעותית, לעומת הרביע הקודם, בשיעור החברות המדווחות על כך, לאחר דיווחים על ירידות בתפוקה מאז אמצע 1996. הגידול בתפוקה לווה בגידול במכירות לשוק המקומי, בייצוא ובהזמנות לייצוא.
במקביל, ירד משמעותית שיעור החברות שדיווח על קיומן של מגבלות להרחבת הפעילות, לאחר שבשני הרביעים הקודמים שיעור זה גדל.  הגידול בתפוקת החברות בתעשייה הקיף את כל ענפי המשנה, להוציא ענף המתכת, ואילו הגידול בייצוא הקיף את כל ענפי המשק, למעט ענף הכימיקלים והמזון. ראוי לציין, כי חברות בענפי הטכנולוגיה הגבוהה (היי-טק) דיווחו על גידול משמעותי בתפוקה, במכירות, ביצוא, בהזמנות ליצוא ובמספר העובדים.
חברות המסחר דיווחו על גידול במכירות, זה הרביע השלישי ברציפות, ועל גידול במלאי, במכירות השוטפות ובמכירות הצפויות לרביע הבא. ראוי לציין, כי הצטמצם שיעור החברות המדווחות על מגבלות בהגדלת המכירות.
מדיווח חברות הבנייה עולה, כי נמשכת הירידה בהיקף הביצוע על עבודות בינוי, מאז 1996. עם זאת, שיעור החברות שדיווח על ירידות אלה נמוך משמעותית מזה שהיה ברביעים הקודמים, והחברות אף דיווחו על ציפיות לגידול בביצוע עבודות לרביע הקרוב, זה הרביע השני ברציפות.
במקביל, התמעטו הדיווחים על ירידות בהיקף התחלות הבנייה וחלה ירידה מסוימת בשיעור החברות המדווחות על קיומה של מגבלה מצד הביקוש בענף הבנייה.
בענף המלונאות דווח, זה הרביע השני ברציפות, על התרחבות מסוימת של הפעילות – המתבטאת בלינות של תיירים מקומיים ומחו"ל – לאחר צמצום מתמשך בה מאז אמצע 1996. כמו כן, דווח על עלייה בהזמנות שנתקבלו עבור הרביע הבא, בהמשך לדיווח דומה ברביע הקודם. ממחלקת המחקר נמסר, כי העלייה בפעילות ענף המלונאות נובעת, בין היתר, מהתגברות התיירות לקראת סיום האלף.
מדיווחיהן של חברות התחבורה והתקשורת עולה, כי בדומה לרביע הקודם, נמשך הגידול בפעילות הכוללת – אשר התמקד בתקשורת, בהובלה אווירית, יבשתית וימית. לעומת זאת, בהסעת נוסעים דרך היבשה לא חל שינוי.
ממחלקת המחקר נמסר עוד, כי סקר החברות הנוכחי כולל לראשונה דיווח של חברות בענף השירותים העסקיים. מדובר בשירותים עסקיים אישיים, למעט המסחר, המלונאות (הנסקרים בנפרד בסקר זה) והבנקאות. במחלקת המחקר מציינים, כי בשלב זה, מספר החברות שנכללו בסקר עבור ענף זה עדיין נמוך – 69 חברות – ולכן, אין להסיק מתשובותיהן מסקנות חד משמעיות. מהדיווחים עולה, כי הפעילות במרבית החברות גדלה. כמו כן, שיעור ניכר מהן דיווח על גידול בהזמנות או על ציפיותיהן לגידול הפעילות הכוללת ברביע הבא.
מדיווחיהן של החברות עולה, כי האינפלציה הצפויה ל- 12 החודשים הקרובים (אוקטובר 1999 עד ספטמבר 2000) ירדה ל- 5.1 אחוזים בממוצע, לעומת 5.7 אחוזים בממוצע ברביע הקודם. בנוסף, הציפיות לעליית מחירים מצטברת לרביע הקרוב (אוקטובר עד דצמבר 1999) הן 1.7 אחוזים בממוצע, לעומת 1.5 אחוזים בממוצע ברביע הקודם.
במחלקת המחקר מבהירים, כי ממצאי סקר החברות לרביע השלישי של שנת 1999 מבוססים על תשובות של 646 חברות ועסקים. השאלות הנוגעות לפעילות הן איכותיות: החברות מתבקשות לדווח בעיקר על כיווני השינויים במשתנים השונים (עלייה, ירידה, ללא שינוי) ולציין את עוצמת השינויים (משמעותי, מתון). עם זאת, בניתוח התוצאות של ענף התעשייה לבד מובאים בחשבון גם אומדנים משוקללים לפי קבוצות גודל (מספר עובדים).