סקר חברות לרביע הראשון של 1998
 
נמשכת היציבות בפעילותן הכלכלית של ענפי התעשייה והמסחר ואילו בענפי הבנייה, המלונאות,
והתחבורה והתקשורת דווח על ירידה בפעילות.
 
החברות במשק צופות כי האינפלציה ב- 12 החודשים הבאים תהיה 6.7 אחוזים, בממוצע.
 
דיווחי החברות המשתתפות בסקר החברות לרביע הראשון של 1998, שערכה מחלקת המחקר
בבנק ישראל, מצביעים על יציבות מתמשכת בפעילות בענפי התעשייה והמסחר בעוד שבענפי
הבנייה, התחבורה והתקשורת והמלונאות דווח על ירידה בפעילות. ברקע התפתחות החברות
בתקופה הנסקרת יש לציין את השפעות המשבר במזרח אסיה והמתיחות במפרץ.
 
דיווחי חברות התעשייה מצביעים על יציבות מתמשכת בתפוקתן, ירדה מכירותיהן לשוק המקומי
ואי שינוי ביצוא. כמו כן, חברות התעשייה צופות כי ברביע הבא יתמשכו מגמות אלה. למעלה מ-
40 אחוזים מהחברות ייחסו את ההתפתחות בפעילות למחסור בהזמנות. על אף היציבות בתפוקת
ענף התעשייה, ירדה הפעילות בענף הכרייה, החציבה וחומרי הבנייה והעץ - על רקע הירידה
בפעילות בענף הבנייה - ובענף היהלומים - המושפע במידה מסוימת מהמשבר במזרח אסיה.
 
מדיווחיהן של חברות המסחר נמשכת היציבות במכירות. בתקופה הנסקרת שב וגדל אחוז
המכירות באשראי, אך לא חל שינוי במלאים ובתקופות ההמתנה של הלקוחות לאספקה. מדיווחי
החברות עולה, כי הסיבה הרווחת להתפתחות הפעילות בענף התעשייה בעיניי החברות ממשיך
להיות המצב הכלכלי בישראל.
 
מדיווחי חברות הבנייה עולה, כי נמשכה הירידה בהיקף הביצוע של עבודות בינוי, זה הרביע
החמישי ברציפות. ראוי לציין, כי הירידה בביצוע עבודות בינוי נבעה מירידת הבנייה למגורים
ולתשתיות. כמו כן, פחת משקל החברות המייחסות את הירידה בפעילות הענף למחסור בעובדים,
אך הירידה בביקוש ממשיכה להיות המגבלה העיקרית בפני הענף.
 
בענף המלונאות דווח על המשך צמצום הפעילות שהחל במחצית השנייה של 1996. זאת, עקב
אירועים ביטחוניים, והשפעות המתיחות במפרץ. הירידה בפעילות התבטאה בירידה בלינות
התיירים - הקשורה גם במשבר העירקי שהיה ברביע זה - ובירידה מתונה בלינות הישראלים.
 
מדיווחיהן של חברות התחבורה והתקשורת עולה, כי הפעילות בענף ירדה, ככל הנראה, עקב
ירידה במכירת שירותים לישראליים. החברות דיווחו על ירידה בהסעות מקומיות ובהובלת
משאות ועל התייצבות בתקשורת. כמו כן, דווח על עלייה מתונה בתחבורה האווירית והימית.
 
מסקר הציפיות לאינפלציה של החברות עולה, כי הציפיות האינפלציוניות התמתנו. האינפלציה
הצפויה ל- 12 החודשים הקרובים (אפריל 1998 עד מארס 1999 ) היא 6.7 אחוזים בממוצע, לעומת
8.9 אחוזים ברביע הקודם. 90 אחוזים מהחברות צופות שהאינפלציה תהיה בין 4.5 לבין 9
אחוזים. הציפיות לעליית המחירים המצטברת ברביע הקרוב (אפריל עד יוני 1998 ) הן 1.6 אחוזים,
בממוצע, לעומת 2.2 אחוזים, ברביע הקודם. 90 אחוזים מהחברות צופות שהאינפלציה ברביע
הקרוב תמצא בתחום שבין 0.5 לבין 3.0 אחוזים.
 
בבנק ישראל מבהירים עוד, כי ממצאי סקר החברות לרביע הראשון של 1998 מבוססים על
תשובות של 589 חברות ועסקים. השאלות הנוגעות לפעילות הן איכותיות: החברות מתבקשות
לדווח בעיקר על כיווני השינויים במשתנים השונים (עלייה, ירידה או ללא שינוי) ולציין את עוצמת
השינויים (משמעותי, מתון). עם זאת, בניתוח התוצאות של ענף התעשייה בלבד מובאים בחשבון
גם אומדנים משוקללים לפי קבוצות גודל (מספר העובדים).