סקר החברות והעסקים לרביע השני של שנת 2002
 
המסמך המלא – קובץ PDF
 
¦           ממחלקת המחקר בבנק ישראל נמסר, כי ברביע השני של 2002 נמשכה, על פי דיווח החברות
במשק, הירידה בפעילות של מרבית ענפי המשק, זה הרביע השביעי ברציפות מאז החלו
האירועים הביטחוניים והמשבר הכלכלי בעולם. כמו כן עלו מאד הציפיות לעליית מחירים
ולפיחות שער השקל תוך גידול בשונות שלהן.
¦           מדיווחי חברות התעשייה עולה, כי ברביע השני של השנה נמשכה הירידה בתפוקתן זה הרביע
השביעי ברציפות. עם זאת יצוין כי החברות דיווחו על ירידה מתונה יחסית בתפוקה, והירידה
במכירות התמקדה בשוק המקומי. לעומת זאת בייצוא נרשמו עליות מתונות.
¦           כמו כן, דיווחו החברות על ירידה בהזמנות לרביע הבא בעיקר מהשוק המקומי, ועל צמצום
מסוים במלאי המוצרים המוגמרים. הירידה בתפוקה התמקדה ברביע זה בחברות בענפים
המסורתיים, ואילו בכלל החברות בענפים המתקדמים ומסורתיים נרשם גידול מתון בייצוא
בפועל.
¦           דיווחי חברות המסחר מלמדים על המשך הירידה במכירות שהחלה בשלהי שנת 2000, תוך
המשך הצמצום במצבת העובדים ובמלאי המוצרים. גם לרביע הבא צופות חברות המסחר ירידה
בפעילותן.
¦           חברות הבנייה דיווחו על ירידה בפעילותן זה הרביע השביעי ברציפות, בעיקר בבניית מבנים,
תוך ירידת המחירים הדולריים וציפייה להמשך ירידה בפעילות. בולטת במיוחד העלייה בשיעור
החברות שדיווחו על מגבלות היצע (מחירי תשומות ומחסור בעובדים מקצועיים) לביצוע
הפעילות שתוכננה על ידיהן.
¦           מדיווחי חברות התחבורה והתקשורת עולה כי ברביע זה חלה ירידה בפעילותן. בלטה הירידה
בתחבורה היבשתית, בעוד שהסתמן גידול בחברות התחבורה הימית והאווירית ובתקשורת.
הציפיות לרביע הבא הן להמשך מגמות אלה. הפעילות של מרבית חברות התחבורה נפגעה
מירידה במכירות לישראליים ולזרים.
¦           חברות ענף המלונאות המשיכו לדווח על ירידה בפעילותן זה הרביע השביעי ברציפות - במיוחד
במכירת שירותים לתיירים מחו"ל. כמעט כולן גם דיווחו על ירידה בהזמנות לרביע הבא.
¦           החברות והעסקים בשירותים העסקיים דיווחו גם הם על המשך הירידה בפעילות, ירידה
שהתמקדה במכירות המקומיות, בעוד שבמכירות ליצוא נרשמה עליה מתונה. לא דווח על שינוי
בהזמנות לרביע הבא, בענף זה.
¦           החברות והעסקים צופות כי האינפלציה ל- 12 החודשים הקרובים תגיע ל- 6.2 אחוזים בממוצע,
לעומת 3.7 אחוזים בסקר שנערך ברביע הקודם. יצוין כי לאחר ההודעה על העלאת הריבית חלה
ירידה מתונה בלבד בצפיות לאינפלציה של החברות ל- 12 החודשים הקרובים. יחד עם עליה
בממוצע הצפיות לאינפלציה חל גידול בולט בשונות שלהן לעומת הרביע הקודם. 92 אחוזים
מכלל המדגם צפו שהאינפלציה תהיה גבוהה מהגבול העליון של התחום המוגדר כיציבות
מחירים, 1 עד 3 אחוזים, לעומת 63 אחוזים שצפו כך ברביע הקודם.
¦           החברות והעסקים העריכו, כי שער החליפין של השקל יעמוד בעוד 12 חודשים (בסוף יוני
2003) על 5.2 ש"ח לדולר. יצוין כי, לאחר ההודעה על העלאת הריבית, צפו החברות והעסקים
כי שער החליפין יעמוד על 5.1 ש"ח לדולר.
 
במחלקת המחקר מבהירים, כי ממצאי סקר החברות לרביע השני של שנת 2002 מבוססים על
תשובותיהן של כ- 660 חברות ועסקים.
 
שאלות הסקר הן איכותיות; החברות מתבקשות לדווח על כיווני השינויים של המשתנים השונים -
עליה, ירידה או יציבות - ולציין את עוצמת השינוי - "רב" או "מועט".
 
בכל הענפים, למעט בענף המלונאות, נתבקשו החברות לציין את השינוי בפועל לעומת הרביע הקודם
ללא ניכוי עונתיות. בענף המלונאות מתבקשות החברות להשוות את התוצאות לרביע המקביל בשנה
הקודמת.
התוצאות מנותחות באמצעות "מאזן הנטו" - המוגדר כהפרש בין אחוז החברות המדווחות על עליה לבין
האחוז המדווח על ירידה, מכלל החברות המדווחות; בחישוב מאזן הנטו נילקח בחשבון כוון השינוי על
פי דווחי החברות, אך לא עוצמתו. כך, מאזן נטו אפס מלמד על יציבות בפעילות, מאזן נטו חיובי על
עליה ומאזן נטו שלילי על ירידה. על עוצמת השינוי ניתן להסיק מגודלו של מאזן הנטו.
 
במחלקת המחקר מוסיפים, כי נתוני סקר החברות נמצאו בדרך כלל מתואמים עם הנתונים המקרו
כלכליים של המשק ויתרונם הוא בהיותם זמינים ומספקים מידע מהיר יחסית למקורות הנתונים
האחרים.