סקר החברות והעסקים לרביע הראשון של שנת 2002
 
הסקירה המלאה – קובץ PDF או קובץ FDP דחוס
 
×        ממחלקת המחקר בבנק ישראל נמסר, כי ברביע הראשון של 2002 נמשכה
הירידה בפעילות של מרבית ענפי המשק, זה הרביע השישי ברציפות מאז החלו
האירועים הביטחוניים והמשבר הכלכלי בעולם. כמו כן גברו הציפיות לעליית
מחירים ולפיחות שער השקל.
×        מדיווחי חברות התעשייה עולה, כי ברביע הראשון של השנה נמשכה הירידה
בתפוקתן זה הרביע השישי ברציפות, לאחר הגידול הממושך שקדם לאירועים
הבטחוניים. החברות דיווחו על ירידה בתפוקה, והירידה במכירות התמקדה
בשוק המקומי, ובמדה פחותה בייצוא.
×        כמו כן, דיווחו חברות התעשייה על ירידה בהזמנות לרביע הבא בעיקר מהשוק
המקומי, ובמידה פחותה מהיצוא, ועל צמצום מסוים במלאי המוצרים
המוגמרים. הירידה בתקופה התמקדה גם ברביע זה בחברות בענפים המעורבים,
ופחות מכך בחברות בענפים המתקדמים והמסורתיים.
×        דיווחי חברות המסחר מלמדים על המשך הירידה במכירות שהחלה לפני שנה
וחצי, וגם לרביע הבא צופות חברות המסחר ירידה בפעילותן.
×        חברות הבנייה דיווחו על ירידה בפעילותן זה הרביע השישי ברציפות, הן בבניית
מבנים והן בבניית תשתיות, תוך ירידת המחירים הדולריים וציפייה להמשך
ירידה בפעילות
×        מדיווחי חברות התחבורה והתקשורת עולה כי הפעילות נותרה ללא שינוי. היא
ירדה בתחבורה היבשתית, לעומת גידול שהסתמן בחברות התחבורה הימית
והאווירית ובתקשורת. הציפיות לרביע הבא הן להמשך מגמות אלה. הפעילות של
מרבית חברות התחבורה נפגעה מירידה במכירות לישראליים.
×        חברות ענף המלונאות המשיכו לדווח על ירידה בפעילותן זה הרביע השישי
ברציפות – במיוחד במכירת שירותים לתיירים מחו"ל. כמעט כולן גם דיווחו על
ירידה בהזמנות לרביע הבא.
×        החברות והעסקים בשירותים העסקיים דיווחו גם הם על ירידה בפעילות. ירידה
שהתמקדה במכירות המקומיות, בעוד המכירות ליצוא ירדו פחות. החברות
והעסקים לא מדווחים על שינוי בהזמנות לרביע הבא.
×        החברות והעסקים המשתתפים בסקר צופים כי האינפלציה ל- 12 החודשים
הקרובים תגיע ל- 3.7 אחוזים בממוצע, לעומת 2.5 אחוזים בסקר שנערך ברביע
הקודם (שחלק מהתשובות שבו נשלחו לפני ההודעה על הירידה בריבית). 63
אחוזים מכלל המדגם צפו שהאינפלציה תהיה גבוהה מהגבול העליון של התחום
המוגדר כיציבות מחירים, 1 עד 3 אחוזים, לעומת 19 אחוזים שצפו כך ברביע
הקודם; 30 אחוזים מכלל המדגם צפו שהאינפלציה תהיה בתוך תחום יציבות
המחירים, לעומת 58 אחוזים שצפו כך ברביע הקודם.
×        החברות והעסקים העריכו כי שער החליפין של השקל יעמוד בעוד 12 חודשים
(בסוף מארס 2003) על 4.81 ש"ח לדולר, לעומת הערכה של שער בן 4.54 ש"ח
לדולר בסוף דצמבר 2002, שצפו החברות והעסקים לאחר ההודעה על הורדת
הריבית בשלהי 2001.
 
במחלקת המחקר מבהירים, כי ממצאי סקר החברות לרביע הראשון של שנת 2002 מבוססים על
תשובותיהן של כ- 575 חברות ועסקים.
 
שאלות הסקר הן איכותיות; החברות מתבקשות לדווח על כיווני השינויים של המשתנים השונים -
עליה, ירידה או יציבות - ולציין את עוצמת השינוי - "רב" או "מועט".
 
בכל הענפים, למעט בענף המלונאות, נתבקשו החברות לציין את השינוי בפועל לעומת הרביע הקודם
ללא ניכוי עונתיות. בענף המלונאות מתבקשות החברות להשוות את התוצאות לרביע המקביל בשנה
הקודמת.
 
התוצאות מנותחות באמצעות "מאזן הנטו" - המוגדר כהפרש בין אחוז החברות המדווחות על עליה לבין
האחוז המדווח על ירידה, מכלל החברות המדווחות; בחישוב מאזן הנטו נילקח בחשבון כוון השינוי על
פי דווחי החברות, אך לא עוצמתו. כך, מאזן נטו אפס מלמד על יציבות בפעילות, מאזן נטו חיובי על
עליה ומאזן נטו שלילי על ירידה. על עוצמת השינוי ניתן להסיק מגודלו של מאזן הנטו.
 
במחלקת המחקר מוסיפים, כי נתוני סקר החברות נמצאו בדרך כלל מתואמים עם הנתונים המקרו
כלכליים של המשק ויתרונם הוא בהיותם זמינים ומספקים מידע מהיר יחסית למקורות הנתונים
האחרים.