מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק למארס 2002
 
מחלקת הפיקוח על מטבע חוץ פרסמה היום נתונים על מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק
הישראלי כלפי חוץ לארץ לרביע הראשון של שנת 2002, וכן נתונים על החוב החיצוני של ישראל
למארס 2002.
 
לנוחיותכם, מובאת בזאת סקירת התפתחויות עיקריות בנושאים אלה לרביע הראשון של שנת 2002
והלוחות העיקריים.
 
לדף הלוחות וההסבר על ההתפתחויות העיקריות לחץ כאן.
 
ההתפתחויות העיקריות ברביע הראשון של שנת 2002
 
דוח IIP
 
יתרת הנכסים של המשק בחו"ל1 הסתכמה בסוף מארס 2002 ב- 71 מיליארדי דולרים - למעלה משליש
ממנה יתרות מט"ח בידי בנק ישראל והשאר יתרות של הסקטור הפרטי (הבנקאי והלא-בנקאי) - רובן
פיקדונות של תושבי ישראל ושל בנקים ישראליים בבנקים בחו"ל ואשראי לתושבי חוץ. הגידול ביתרת
הנכסים במהלך הרביע הראשון של 2002 הסתכם ב- 1.9 מיליארדי דולרים, נבע ברובו מהשקעות
נוספות בחו"ל, ברובן (כמיליארד) של המגזר הפרטי. נמשכה מגמת הגידול בהפקדות המגזר הפרטי
הלא-בנקאי בחו"ל ורכישת אג"ח זרים על ידו; ברביע הראשון של 2002 סכום הרכישות נטו של איגרות
חוב זרות, בעיקר ע"י קרנות נאמנות וחברות ביטוח, כמעט שווה לסכום הרכישות בכל שנת 2001 – 1.1
מיליארדי דולרים - גידול של כ- 19% לעומת יתרת סוף 2001.
 
יתרת ההתחייבויות של המשק כלפי חו"ל, הזהה ליתרת הנכסים של תושבי חוץ במשק הישראלי,
הסתכמה בסוף מארס 2002 ב- 102 מיליארדי דולרים, ירידה של 3.8 מיליארדים לעומת היתרה בסוף
2001. הירידה ביתרה זו ברביע הראשון של 2002 נבעה בעיקר מירידה בשיעור ממוצע של כ- 18%
במחירי המניות הישראליות הנסחרות בארץ ובחו"ל, בהמשך לירידה במחירי המניות הישראליות בשנת
2001, שהביאה לירידה של כ- 3.5 מיליארדי דולרים בשוויו של תיק ני"ע למסחר שבידי תושבי חוץ.
נציין, כי הצבירה בפיקדונות של תושבי חוץ בבנקים בישראל הייתה אפסית.
 
כתוצאה מהתפתחויות אלה בנכסים ובהתחייבויות ירדה יתרת ההתחייבויות נטו של המשק כלפי חו"ל
(יתרת הנכסים של תושבי חוץ במשק הישראלי בניכוי יתרת הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל) ברביע
הראשון של 2002 בכ- 5.6 מיליארדי דולרים ועמדה בסוף הרביע על כ- 31 מיליארדים. מרבית הירידה
בהתחייבויות נטו לחו"ל נבעה מהירידה במחירי המניות הישראליות ורק מיעוטה מייצוא הון נטו ע"י
תושבי ישראל.
 
החוב החיצוני
 
החוב החיצוני נטו של המשק הסתכם בסוף מארס 2002 בכ- 1.9 מיליארדי דולרים בלבד - ירידה של
1.1 מיליארדים (37%-) ברביע הראשון של 2002. ירידה זו היא תוצאה של עלייה בנכסי המשק
בחו"ל בסכום העולה על הגידול בחוב ברוטו של המשק לחו"ל - מגמה הנמשכת זה מספר שנים.
 
יתרת החוב החיצוני ברוטו של המשק הסתכמה בסוף מארס 2002 בכ- 65 מיליארדי דולרים - עלייה
של כחצי מיליארד מסוף 2001. מנגד הסתכמה יתרת נכסי המשק בחו"ל, מסוג מכשירי חוב, בסוף
מארס 2002 בכ- 63 מיליארדי דולרים - גידול של 1.6 מיליארדים במהלך הרביע הראשון של 2002,
בעיקר כתוצאה מעלייה בהשקעות באג"ח, בפיקדונות של המגזר הפרטי הלא-בנקאי בחו"ל וברזרבות
בנק ישראל.
 
________________
1          בנוסף לפרסום נתוני הרביע הראשון של 2002 עודכנו הנתונים בלוחות של השנים הקודמות.
כמו כן, עודכנו נתוני איגרות החוב של ממשלת ישראליות בחו"ל ושל המגזר הפרטי בחו"ל מהן
נוכו ההחזקות של תושבי ישראל.