מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק הישראלי מול חו"ל
מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק הישראלי מול חו"ל נמדדת בהתאם להגדרות בינלאומיות, אשר נקבעו ע"י קרן המטבע הבינלאומית.
סך התחייבויות המשק לחו"ל הסתכם בסוף יוני 1999 בכ- 81.3 מיליארדי דולרים.
סך נכסי המשק בחו"ל הסתכם בסוף יוני 1999 בכ- 49 מיליארדי דולרים.
סך ההתחייבויות נטו של המשק מול חו"ל הסתכם בסוף יוני 1999 לכ- 32.3 מיליארדי דולרים, כאשר מזה החוב החיצוני נטו הסתכם בכ- 12 מיליארדי דולרים.
ממחלקת הפיקוח על מט"ח בבנק ישראל נמסר, כי  סך התחייבויות המשק לחו"ל הסתכם בסוף יוני 1999 בכ- 81.3 מיליארדי דולרים, וסך נכסי המשק בחו"ל הסתכם באותה עת בכ- 49 מיליארדי דולר. כך, ההתחייבויות נטו של המשק - סך ההתחייבויות לחו"ל פחות סך הנכסים בחו"ל – הסתכמו בכ- 32.3 מיליארדי דולר.
בפיקוח על מט"ח מסבירים, כי מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל נמדדת בהתאם להגדרות הבינלאומיות, כפי שנקבעו ע"י קרן המטבע הבינלאומית, ומתפרסמת בדו"ח נכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל (International Investments Position). מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק כוללת החזקה במכשירי חוב – כגון, אג"ח, הלוואות בעלים, פיקדונות ואשראי – וגם החזקה במניות – המהוות התחייבויות הוניות, והכוללות השקעות ישירות והשקעות בתיק ניירות ערך למסחר. מאזן זה משקף את יתרת ההחזקות של תושבי חוץ בנכסים ישראליים (בארץ ובחו"ל) – המהווים את התחייבויות המשק לחו"ל, ואת יתרת ההחזקות של תושבי ישראל בנכסים זרים - המהווים את התחייבות חו"ל למשק.
סך התחייבויות המשק לחו"ל מייצג את סך כל התביעות של חו"ל כלפי המשק הישראלי, אשר רכיביהן אינם אחידים: ההחזקות של תושבי חוץ במכשירי חוב הן התחייבויות חוזיות של ישראל כלפי חו"ל על פי תנאים מוגדים וידועים, וזאת, בניגוד להחזקות במניות. בעוד שנתוני מצבת החובות מייצגים את הנטל על המשק הישראלי לפירעון חוב לחו"ל, הרי שההתחייבויות ההוניות במניות מהוות אינדיקטור לעניין העסקי שיש למשקיעים זרים במשק, וגם בהן יש משום נטל ביום משיכתן המתבטא, בין השאר, בשוק ההון ובשוק מט"ח. באופן סימטרי מורכבים גם נכסי המשק הישראלי בחו"ל ממכשירי חוב ומנכסים הוניים.
מהפיקוח על מט"ח נמסר עוד, כי סך התחייבויות המשק הישראלי לחו"ל גדלו במחצית הראשונה של 1999 ב- 6.7 מיליארדי דולרים. מרבית גידול זה נובע מעלייה בהשקעות תושבי חוץ במניות של חברות ישראליות בכ- 5.3 מיליארדי דולרים, והיתרה מגידול במכשירי חוב. כמחצית מהגידול בהשקעות תושבי חוץ במניות נובעת מרכישה של מניות והשאר מעלייה בערכן. הגידול המשמעותי שחל במחצית הראשונה של 1999 בסך התחייבויות המשק לחו"ל משקף את העניין הגובר של תושבי חוץ בכלכלה הישראלית.
במחצית הראשונה של 1999 גדל סך נכסי המשק בחו"ל ב- 1.2 מיליארדי דולרים. עיקר גידול זה – כמיליארד דולרים ממנו – היה במכשירי חוב, והיתר במניות בחו"ל. הגידול בסך נכסי המשק בחו"ל נבע כולו מרכישות נטו ולא משינויים במחירי הנכסים.
עוד נמסר מהפיקוח על מט"ח, כי כשני שליש מסך התחייבויות המשק נטו לחו"ל – אשר הסתכמו, כאמור, בסוף יוני 1999 בכ- 32.3 מיליארדי דולרים – מורכב מהתחייבויות הוניות, והיתר ממכשירי חוב, הכרוכים בנטל עתידי של פירעון הקרן והריבית.
הגידול בסך כל התחייבויות המשק לחו"ל וסך התחייבויות המשק נטו לחו"ל, שהואץ בשנים האחרונות, משקף תהליך של העמקת האינטגרציה בין המשק הישראלי עם העולם, במיוחד בתחום הפיננסי – ובין היתר, כתוצאה של תהליך הליברליזציה במטבע חוץ. בבנק ישראל ציינו, כי הגברת האינטגרציה והחשיפה של תושבי חוץ למשק הישראלי מדגישה את החשיבות של ניהול מדינות מקרו-כלכלית זהירה ושל תפקוד תקין של המערכת הבנקאית והפיננסית, על פי הנורמות המקובלות בעולם המפותח.