מכרזי רכש באג"ח – עדכון התוכנית המוניטרית לחודש מארס
מהמחלקה המוניטרית בבנק ישראל נמסר, כי במסגרת התוכנית המוניטרית לחודש מארס, לפיה מופחתת ריבית בנק ישראל ב- 0.5 נקודות אחוז, ירכוש בנק ישראל איגרות חוב ממשלתיות בשוק. רכישה זו, בסכום כולל שאינו עולה על 200 מיליוני ש"ח תבצע באצמעות שני מכרזי רכש.
מכרז רכש – המתבצע ע"י המחלקה המוניטרית מאז ינואר 1995 – הינו מכרז בו רוכש בנק ישראל מן הציבור איגרות חוב צמודות למדד, במסגרתו נרכשות מהציבור, מידי חודש, איגרות חוב בשווי כספי שאינו עולה על 40 מיליוני ש"ח. מכרז הרכש מתבצע ביום ג' השני של כל חודש. למכרז הרכש שלושה מאפיינים עיקריים:                                                                                      1. בנק ישראל אינו מתחייב לרכוש את כל הכמות.                                                                          2. בנק ישראל בוחר את הסדרות המשתתפות במכרז, ומפרסמן ערב המכרז.                                     3. מכרז הרכש מתנהל כמכרז "מפלה" – מכרז זו ניתנת קדימות למציעי המחירים הנמוכים, וכל זוכה מקבל עבור איגרות החוב שהוא מוכר את המחיר שהוא הציע.
בחודש מארס, על רקע ההחלטה להוריד את הריבית, יתקיימו שני מכרזי רכש נוספים על מכרז הרכש הרגיל, שימשיך להתקיים ביום ג' השני בחודש (9 למארס) בהיקפו המקורי. בשני ימי ג' העוקבים ליום מכרז הרכש הרגיל (ב- 16 וב- 13 למארס) יתקיימו מכרזי רכש נוספים שמטרתם הזרמת נזילות לשוק, בהיקף של 100 מיליוני שקלים לכל מכרז. כל שאר מאפייניו של מכרז הרכש הרגיל יחולו גם על מכרזים אלו.