מחקר: השפעת אירועים מקומיים ואחרים על מחיר ההון של ישראל
 
המחקר המלא – קובץ PDF
 
×  בין השנים 1996-1999 הושפעה פרמיית הסיכון על אג"ח דולריות שהנפיקה מדינת ישראל
בארה"ב בעיקר מאירועים עולמיים וכמעט שלא הושפעה מאירועים מקומיים. בשנת 2000
הייתה השפעתם של האירועים המקומיים על פרמיית הסיכון גדולה יותר מבעבר, כנראה בשל
אופיים החריג של אירועי האינתיפאדה שפרצה באוקטובר.
×  התשואה על מניות ישראליות שהונפקו בבורסות בארה"ב הושפעה במידה הרבה ביותר
מאירועים עולמיים ובמידה פחותה מאירועים בישראל.
×  האירועים בעלי ההשפעה הרבה ביותר על פרמיית הסיכון היו אירועים גלובליים: המשבר
הפיננסי ברוסיה באוקטובר 1998 והמשבר בשווקי אסיה בסוף 1997. פרמיית הסיכון של
ישראל הושפעה בתקופה זו גם מאירועים שהתרחשו במדינות רחוקות, שאיתן אין לישראל קשרי
מסחר משמעותיים.
 
מחקר שנערך בבנק ישראל על ידי אשר בלס, ישי יפה ואסנת פלד מנתח את השפעתם הפוטנציאלית של
אירועים מסוגים שונים על פרמיית הסיכון ועל מחיר ההון של ישראל. המחקר בוחן את התנודות
בפרמיית הסיכון על אג"ח דולריות של מדינת ישראל שנסחרו בארה"ב בשנים 1996-2000 וכן את
התשואה העודפת על מניות ישראליות שנסחרו בארה"ב באותה התקופה (התשואה העודפת על המניות
הישראליות חושבה כהפרש שבין התשואה עליהן בפועל לבין התשואה שהייתה צפויה בהינתן התשואות
על מדדי ה P&S וה- NASDAQ). מן המחקר עולה כי בשנים 1996-1999 הייתה לאירועים
הגלובליים (ובתוכם למשברים ברוסיה ובאסיה) השפעה ניכרת על תשואת המניות ועל פרמיית הסיכון
על אג"ח. לעומתם הייתה לאירועים המקומיים השפעה קטנה יחסית על תשואת המניות והשפעה זניחה
על פרמיית הסיכון בטווח הקצר. בשנת 2000 התחזקה השפעתם של האירועים המקומיים על פרמיית
הסיכון ועל תשואת המניות, כנראה בשל היעדר משברים עולמיים משמעותיים מחד ואופיים החריג של
האירועים הביטחוניים בארץ מאידך.
 
לצורך המחקר נעשה, כאמור, שימוש בנתונים שבועיים על אגרות חוב שהונפקו בארה"ב על ידי מדינת
ישראל ונסחרו בארה"ב בין השנים 1996-1999. פרמיית הסיכון על חוב זה הוגדרה כהפרש שבין
התשואה על אגרות החוב האמורות לבין התשואה על אגרות חוב דומות של ממשלת ארה"ב, המשקפות
למעשה נכס חסר סיכון. השינויים בפרמיית הסיכון משקפים שינוי בסיכון ההשקעה בישראל ואמורים
לשקף את השפעתם של אירועים שיש להם השלכה על מידת הסיכון היחסי הכרוכה בהשקעה בישראל.
השפעתם של האירועים על פרמיית הסיכון נבחנה בשתי גישות חלופיות: על פי הגישה הראשונה,
מאותרות תקופות בהן היו תנודות חריגות בפרמיית הסיכון ונעשה ניסיון לאתר הסברים אפשריים
לתנודות אלו. חשוב לציין כי שיטת המחקר אינה מאפשרת ניתוח השפעתם ארוכת הטווח של האירועים
ולפיכך אינה מאפשרת לבחון את השפעתם המצטברת של תהליכים שונים שהתרחשו במהלך התקופה
או של מדיניות הממשלה. מניתוח התוצאות עולה כי האירועים בעלי ההשפעה הרבה ביותר על פרמיית
הסיכון היו אירועים גלובליים: המשבר הפיננסי ברוסיה באוקטובר 1998 והמשבר בשווקי אסיה
בסוף 1997. בשנת 2000 הושפעה פרמיית הסיכון גם מפרוץ אינתיפאדת אל-אקצה, אם כי במידה
פחותה בהרבה מההשפעה שהייתה למשבר רוסיה או למשבר אסיה.
 
גישה חלופית לבחינת השפעתם של אירועים מאתרת תחילה את האירועים להם עשויה להיות השפעה על
פרמיית הסיכון: זעזועים פיננסיים גלובליים (כגון משברי רוסיה ואסיה), אירועים מדיניים הקשורים
לתהליך השלום, אירועים פוליטיים מקומיים, אירועי טרור ואירועים כלכליים שונים (למשל הכרזת
יעד אינפלציה או הפרטת בנק הפועלים). לאחר בחירת האירועים הנראים כחשובים ביותר ניתן להפעיל
מבחנים סטטיסטיים על מנת לבחון את השפעתם על מחיר ההון בכלל ועל פרמיית הסיכון בפרט. היתרון
בגישה זו הוא בכימות ההשפעה הממוצעת של האירועים והיכולת לנטרל, ולו באופן חלקי, את השפעתם
של גורמים אחרים שהייתה להם השפעה על פרמיית הסיכון. מניתוח התוצאות עולה כי בשנים
1996-1999 הושפעה פרמיית הסיכון בעיקר מההתפתחויות בשווקי ההון העולמיים ובפרט מהשינויים
שחלו בפרמיית הסיכון על אג"ח של מדינות אחרות, ואילו לאירועים המקומיים שנבחנו לא הייתה
השפעה על פרמיית הסיכון. בשנת 2000 התחזקה השפעתם של האירועים המקומיים, אך גם בה הייתה
השפעתם של מרבית האירועים המקומיים חסרת מובהקות סטטיסטית.
 
לעבודות נוספות של חברי מחלקת המחקר לחץ כאן